Verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden bij thuiswerkend personeel

Het is de werkgever die ervoor moet zorgen dat het personeel onder alle omstandigheden veilig en gezond het werk kan doen. Dat geldt niet alleen voor werk in het bedrijf, maar ook op de thuiswerkplek. O.a. TNO maakten een infographic over het thuiswerken.

Ergonomische beginselen

Net als de werkplek op kantoor hoort ook de thuiswerkplek aan de ergonomische beginselen te voldoen. Een goede positie van het beeldscherm (de bovenkant van het scherm iets onder ooghoogte), voldoende verlichting (maar zonder schitteringen op het beeldscherm), een verstelbare stoel en tafel, apart toetsenbord en muis, de mogelijkheid om zitten en staan te wisselen e.d.
Uit deze verantwoordelijkheden van de werkgever volgt ook dat het de werkgever is die voor deze voorzieningen moet betalen of ze moet vergoeden.

De werkgever heeft een zorgplicht om na te leven

Elke werkgever heeft vanuit Arbowet en Arbobesluit een zorgplicht na te leven. Daaronder vallen onder meer:

 • Het geven van voorlichting aan het personeel over het – zowel fysiek als mentaal – veilig en gezond werken;
 • Het beschikbaar hebben van een actuele en schriftelijke risico-analyse waarin is vastgelegd welke risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de onderneming gelopen worden. Daarbij horen ook de maatregelen die getroffen worden om die risico’s – zoveel als mogelijk – aan te pakken;
 • Werknemers moeten kennis kunnen nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de plannen van aanpak die daaruit volgen;
 • De aanpassingen die de werkgever moet uitvoeren moeten wel redelijk zijn om aan de zorgplicht te voldoen. Die redelijkheid hangt samen met de technische uitvoerbaarheid, maar ook met de kosten die voor het treffen van de maatregelen nodig zijn;
 • Het uitvoeren van de Wet Poortwachter voor personeel dat zich ziek heeft gemeld;
 • De werkgever draait op voor de kosten die gemaakt moeten worden om een werknemer thuis ergonomisch verantwoord te laten werken. Het is immers de werkgever die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden, ook die bij de werknemer thuis.

Goed werknemerschap

Ook werknemers hebben zo hun verplichtingen:

 • Ze moeten zich aan de aanwijzingen en instructies houden die de werkgever heeft verstrekt;
 • Ze moeten zelf aan de werkgever aangeven wat er aan behoeften en klachten leeft, zodat de werkgever – in het kader van zijn zorgplicht – maatregelen kan treffen;
 • Werknemers moeten klachten voorkomen en aandacht besteden aan hun fysieke en mentale gezondheid.
 • Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden thuis hoeft de werknemer de werkgever niet tot zijn huis toe te laten om die omstandigheden te controleren. Die controle kan wel door de arbodienst gedaan worden of door de Inspectie SZW.

Tips:

 • Maak de arbeidsomstandigheden een prominent onderdeel van de thuiswerkregeling. Naast vergoedingen voor energie, koffie e.d. en de vergoedingen (eventueel) van het gebruik van eigen apparatuur zijn de kosten voor verstelbaar bureau, verlichting, ergonomische stoel, los toetsenbord en muis, extra beeldscherm, headset e.d. allemaal voor de werkgever. Als een werknemer dat al zelf voor elkaar heeft, dan hoeft de werkgever daar niet aan bij te dragen. Het eigen meubilair moet wel aan de ergonomische vereisten voldoen;
 • Het rechtstreeks werken op een laptop is ergonomisch niet verantwoord, een los scherm, toetsenbord en muis zijn dan ook minimaal noodzakelijk;
 • Er bestaat een digitale werkplekchecker om zelf vast te stellen in welke mate de werkplek arbotechnisch verantwoord is.

 • Zelf de infographic van TNO, Vakmedianet enz. downloaden? Klik hier
 • Meer info over de Werkplekchecker? Klik hier
 • Als ondernemingsraad aan de slag met een thuiswerkregeling? Stuur een e-mail