OR benut zijn scholingsmogelijkheden onvoldoende

Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – recht op ten minste vijf scholingsdagen per jaar. Onderzoek naar het benutten van de scholing in 2019 laat zien dat van die vijf dagen er maar gemiddeld 2,8 worden gebruikt. Kortom: ondernemingsraden laten hun scholingsmogelijkheden deels onbenut.

Hoe staat het met de scholing van de OR?

Het onderzoek door een scholingsbureau onder OR-leden, leden van andere medezeggenschapsorganen, ambtelijk secretarissen, ex-OR-leden en bestuurders heeft de volgende gegevens opgeleverd:

 • Zo’n 77 procent heeft in 2019 scholing gevolgd;
 • Die hebben daaraan gemiddeld 3,6 dagen besteed;
 • Gerekend over alle deelnemers is er voor 2,8 dagen aan scholing besteed;
 • Daarvan was iets minder dan 2 dagen voor de OR als geheel en – iets minder dan één dag – voor individuele scholing van een OR-lid.
 • Deelnemers aan het onderzoek vinden dat ze minder behoefte had aan scholing of minder scholing nodig had dan het wettelijk recht (37%);
 • Gebrek aan tijd en oplopende werkdruk als reden om geen cursus te volgen was voor 29% de belangrijkste reden;
 • De financiële/economische situatie van de organisatie of geen toestemming van de bestuurder is in 10% van de gevallen de reden voor het volgen van minder scholing.

Let op: dit onderzoek is gedaan over 2019. Het is aannemelijk dat het benutten van de scholingsmogelijkheden in 2020 nog meer is gedaald, omdat de coronamaatregelen veelal de fysieke cursussen onmogelijk heeft gemaakt en daarom veelal online is gewerkt.

Wat zijn de scholingsonderwerpen?

Met stip genoteerd staat een cursus over de rechten, bevoegdheden en taken volgens de WOR (60%). Een cursus met onderwerpen als het functioneren, de organisatie en de werkwijze van een OR volgt op met 59% op de tweede plaats. Daarnaast volgen OR-leden ook een scholing over het overleggen en onderhandelen met hun bestuurder (43%), de relatie en communicatie met de achterban (41%) en het effectief vergaderen en de besluitvorming binnen de OR (30%).

OR: benut je scholingsmogelijkheden

De wetgever heeft niet voor niets het aantal scholingsdagen voor OR (5 per jaar) en OR-commissies (3 per jaar) wettelijk vastgelegd. Er is zoveel om te ontdekken, te leren, te ervaren dat het benutten van de wettelijke mogelijkheden niet meer dan gebruikelijk zou moeten zijn. Een overzicht van wat er zoal in een OR-cursus aan de orde kan komen:

1. Kennis

Vergroot je kennis op het gebied van:

Arbeidstijden

Arbo

 • Arbocatalogus
 • BHV
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
 • Plan van Aanpak (PvA)
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E)
 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • CAO
 • Financieel beleid
 • Fusie
 • Ontslagrecht
 • OR-reglement
 • Pensioenregelingen
 • Sociaal Plan/Statuut
 • Vakantie en verlof
 • Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • Wet overgang van ondernemingen (WOO)

WOR

 • Adviesrecht
 • Geheimhouding
 • Initiatiefrecht
 • Instemmingsrecht
 • OR-verkiezingen
 • Overlegrecht

2. Vaardigheden

Vaardiger worden in:

 • Achterban raadplegen
 • Agenda opstellen
 • Argumenteren
 • Artikel schrijven
 • Besluiten nemen
 • Communicatieplan voor achterban maken
 • Debatteren
 • Doelen formuleren
 • Evalueren
 • Feedback geven & ontvangen
 • Luisteren
 • Notuleren
 • OR-Jaarverslag schrijven
 • OR-Nieuwsbrief opstellen
 • OR-verkiezingen organiseren
 • Overleggen
 • Presenteren
 • Samenvatten
 • Speechen
 • Spreken in het openbaar
 • Stukken lezen
 • Vergaderen
 • Voorzitten

  WOR in de praktijk
 • Initiatiefvoorstel maken
 • Instemmingsverzoek behandelen
 • Ondernemingsovereenkomst opstellen
 • OR-advies opstellen

3. Visie

Het ontwikkelen van een OR-visie op:

 • Arbobeleid
 • Het ‘product’ van de organisatie
 • Missie en visie van de OR
 • Organisatie/bedrijf
 • Organisatiebeleid
 • Sociaal beleid
 • Sterkte/zwakte analyse (SWOT)
 • Toekomst organisatie/bedrijf

4. Samenwerken

 • Evaluatie van de samenwerking
 • Onderlinge communicatie
 • Taakverdeling
 • Teambuilding
 • Teamrollen
 • Teamsamenwerking

Bureau Kalden biedt de OR-cursussen aan in de vorm van fysieke scholing, maar ook digitaal via Microsoft Teams of ZOOM.