Gratis cursussen via NL leert door

De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

De overheid heeft  via ‘NL leert door’ aan 14 opleiders subsidie gegeven. Bij deze opleiders kan je gratis cursussen volgen. Een ideale manier om kennis of skills uit te breiden en te updaten. Belangrijk want zo worden vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te doen vergroot. En een opleiding kan de kansen op het vinden van ander werk vergroten.

Daarnaast zijn er nog de gratis loopbaanontwikkeltrajecten die vanaf 1-12-2020 beschikbaar zijn.

Kamerbrief

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) W. Koolmees en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven hebben in een uitgebreide Kamerbrief hun visie gegeven op het opleiden en van personeel. Hun beleid richt zich op vier pijlers:

 1. Verder versterken van de ontwikkelvraag bij individuen.
  Dat willen de ministers bereiken door het beter ondersteunen en stimuleren van hun ontwikkel- en opleidingsvragen. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet vanuit zichzelf doen of als er noodzaak is om over te stappen naar andere sectoren waar meer vooruitzicht is op duurzaam werk.
 2. Stimuleren werkgevers en sociale partners bij leren en ontwikkelen.
  Werkgevers en hun koepels hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van hun personeel. De sectororganisaties, O&O fondsen, vakbonden en sociale partners spelen hierin een belangrijke rol. Vakbonden kunnen in hun cao’s de voorwaarden voor een leven lang leren opnemen, bijvoorbeeld in de vorm van tijd en geld om een opleiding te volgen.
 3. Flexibilisering van het aanbod voor leren en ontwikkelen.
  De werkenden moeten meer het aanbod van scholing in het mbo en hoger onderwijs voor volwassenen kunnen bepalen. Daardoor wordt het mogelijk om meer vanuit de vraag van werkenden, werkzoekenden en werkgevers aanbod te doen en programma’s te maken.
 4. Stimuleren van een leercultuur.
  Voor alles geldt dat een goede leercultuur een randvoorwaarde is voor succesvol opleiden en ontwikkelen. De leercultuur bij individuen en bij werkgevers wordt vooral via campagnes, ondersteuning en advisering versterkt.

Tamtam

De ondernemingsraad kan er voor zorgen dat de werkgever zorg draagt voor goede informatievoorziening aan zijn personeel over de cursussen en de loopbaanontwikkeltrajecten. Het is aannemelijk dat werknemers gedurende hun werkzame leven meerdere keren loopbaankeuzes moeten maken, bijvoorbeeld door organisatorische ontwikkelingen of door het automatiseren van werkzaamheden. Opleiden en coaching zijn bij het maken van deze loopbaankeuzes van groot belang. Bespreek ook de vier pijlers van de ministers: hoe is de werkgever in staat om die pijlers in het eigen beleid te integreren?


 • Zelf een gratis scholing uitzoeken en boeken? Klik hier
 • Meer informatie over de loopbaanontwikkeltrajecten? Lees het artikel
 • Zelf de Kamerbrief over Routekaart Leren en Ontwikkelen lezen? Klik hier
 • Als OR aan de slag met het loopbaanbeleid van de organisatie? Stuur een mail