Aan de OR wordt geen advies gevraagd

De ondernemingsraad van een coöperatieve vereniging wordt niet om advies gevraagd bij een herstructurering van de onderneming. Ze stappen naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om de ondernemer te verplichten alle tot dusverre genomen besluiten terug te draaien en eerst advies aan de OR te vragen.

Wat er aan vooraf ging

Als de coöperatie advies vraagt over onderdeel van de herstructurering van het bedrijf adviseert de OR negatief en merkt in het advies ook op dat er sprake is van adviesrecht voor de OR voor de gehele reorganisatie. Desondanks wordt – ondanks het negatieve OR-advies – tot die reorganisatie besloten en wordt niet ingegaan op de opmerking over het adviesrecht van de OR t.a.v. de gehele herstructurering.
Omdat de adviesaanvraag niet komt, stapt de OR naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om daar die adviesaanvraag af te dwingen en ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn reeds genomen besluiten terugdraait.

Oordeel Ondernemingskamer

Volgens de werkgever is de OR niet ontvankelijk, omdat er niet binnen één maand bij de OK beroep is aangetekend. De OK oordeelt dat de OR wél ontvankelijk is, omdat er formeel nog geen besluit genomen is en de OR niet hoeft te wachten op de mededeling dat een besluit genomen is alvorens beroep wordt aangetekend. In dit geval is er dan ook geen sprake van dat de beroepstermijn van één maand is overschreden.
De OK is ook duidelijk in het oordeel over de adviesplichtigheid van het besluit. De ondernemer is verantwoordelijk voor een goed verlopend medezeggenschapstraject. Dat betekent zorgvuldig en eenduidig communiceren en het vragen van een advies aan de OR voordat er besluiten worden genomen. Er is door de ondernemer een besluit genomen, terwijl besluitvorming over de inhoud pas later heeft plaatsgevonden. Daarmee wordt de aan de medezeggenschap afbreuk gedaan, omdat er feitelijk advies aan de OR zou worden gevraagd over een reeds genomen besluit.
De Ondernemingskamer maakt ook duidelijk dat het OR-advies niet alleen op hoofdlijnen gevraagd moet worden, maar over alle onderdelen en de mogelijke gevolgen daarvan. Op verzoek van de OR om een adviesaanvraag heeft de ondernemer niet duidelijk aangegeven dat er geen adviesaanvraag zou komen. De OK maakt ook duidelijk dat de OR ook om uitvoeringsadviezen (WOR, artikel 25, 5e lid) over de uitvoeringsbesluiten moet worden gevraagd, zeker als het om een essentieel onderdeel van de reorganisatie gaat.
De OR heeft door het uitblijven van een adviesaanvraag al zijn vragen, bedenkingen en bezwaren niet kenbaar kunnen maken omdat er geen advies is gevraagd. Daarom wordt de OR in het gelijk gesteld en worden de verzoeken van de ondernemingsraad door de OK toegewezen.

Commentaar

Uit de uitspraak van de OK wordt eens te meer duidelijk dat de ondernemer verantwoordelijk is voor een goed verloop van het adviestraject en de besluitvorming door de ondernemer. Dat geldt ook voor de uitvoeringsbesluiten die vervolgens genomen worden. In dit geval heeft de OR de bestuurder duidelijk op die verantwoordelijkheid gewezen, maar heeft desondanks geen adviesaanvraag gekregen. Daardoor heeft de raad geen invloed kunnen hebben op het te nemen besluit.


  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met een adviesaanvraag? Stuur een mail