Eerlijk werven van personeel in een wet geregeld

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor ondernemingen en organisaties moeten beschikken over expliciet antidiscriminatiebeleid en dan vooral gericht op de werving en selectie van personeel. De ondernemingsraad heeft daar óók een wettelijk taak in.

Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Alleen organisaties met minder dan 10 werknemers moeten hun beleid om gelijke kansen te bieden aan sollicitanten mondeling kunnen toelichten. Alle grotere ondernemingen hebben daartoe een schriftelijke verplichting. Inspectie SZW kan controleren en handhaven als het antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie niet op orde is. De Inspectie kan een eis tot naleving opleggen aan ondernemers die het beleid niet op orde hebben en… als daar geen verandering in komt beboet kunnen worden met maximaal 4500 euro. In het afgelopen jaar zijn er door Inspectie SZW extra verkennende inspecties uitgevoerd bij uitzendbureaus en werkgevers in verschillende sectoren. De meeste onderzochte uitzendbureaus bleken al over een antidiscriminatiebeleid te beschikken en een groot deel van de werkgevers gaf aan op de hoogte te zijn van het wetsvoorstel. Wel waren veel werkgevers nog niet bekend met zaken als de ‘NVP-Sollicitatiecodecommissie’ of de ‘Checklist arbeidsmarktdiscriminatie’.

De wetstekst komt in het najaar beschikbaar en gaat het voorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer.

Wettelijke taak ondernemingsraad

Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) draagt aan elke ondernemingsraad de taak op om discriminatie op welke grond dan ook tegen te gaan. Het wetsvoorstel gaat die taak overzichtelijker maken en met de nieuwe wet in de hand kan de bestuurder mogelijk sneller overtuigd worden om zijn wervings- en selectiebeleid op orde te brengen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op een regeling voor werving en selectie van personeel, dus ook daarmee heeft de raad de kans om discriminatie onmogelijk te maken.


  • Meer lezen over de NVP-sollicitatiecode? Klik hier
  • Checklist arbeidsmarktdiscriminatie downloaden? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met antidiscriminatiebeleid in de onderneming? Stuur een mail