Aan de slag met gelijke beloning m/v

Tot één van de zorgtaken voor elke ondernemingsraad hoort het bevorderen van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En die gelijke behandeling geldt niet alleen voor loopbaan- en studiemogelijkheden, maar ook voor de beloning. De Stichting van de Arbeid (StvA) heeft  met ‘Je verdiende loon’, een digitale handreiking voor gelijke beloning van mannen en vrouwen gepubliceerd. Met de handreiking kan de ondernemingsraad aan de slag om daadwerkelijk wat aan het bevorderen van gelijke behandeling te doen.

In 2009 publiceerde de StvA al een checklist voor de gelijke beloning van mannen en vrouwen. De handreiking is een herziening van deze checklist. De Wet gelijke behandeling verplicht elke werkgever om mannen en vrouwen gelijkwaardig te behandelen en voor het zelfde werk ook gelijkwaardig te belonen. De handreiking biedt de OR en PVT de mogelijkheid om met behulp van een stappenplan het beloningsbeleid onder de loep te nemen en – als daarvan sprake is – daadwerkelijk iets aan een ongelijke beloning te doen.

Ook voorkomen van andere vormen van discriminatie

Natuurlijk spelen opleidingsniveau, leeftijd, werkervaring en dienstjaren een rol bij de inschaling van personeel, maar in vergelijkbare gevallen moet er gelijk beloond worden. Dat geldt niet alleen in de beloning van mannen en vrouwen, maar ook op het gebied van het dienstverband (vast, tijdelijk, voltijd of deeltijd) of de migratieachtergrond of beperking. Al deze vormen van discriminatie zijn bij wet verboden en elke OR heeft de wettelijke taak die discriminatie tegen te gaan.

De OR heeft bevoegdheden genoeg

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft elke ondernemingsraad ruime bevoegdheden om de beloningsongelijkheid aan te passen:

  • Er is instemmingsrecht op het instellen, intrekken en wijzigen van een belonings- en functiewaarderingssysteem (artikel 27, 1e lid, onderdeel c);
  • Er is instemmingsrecht op het instellen, intrekken en wijzigen van regeling voor de aanstelling, ontslag of bevordering  van personeel (artikel 27, 1e lid, onderdeel e);
  • De OR heeft de wettelijke taak om ongelijke behandeling tegen te gaan, evenals discriminatie van medewerkers op welke grond dan ook (artikel 28 – 3e lid);
  • De raad heeft de mogelijkheid om zorgvuldig en grondig geïnformeerd te worden door de bestuurder over elk onderwerp waarover de OR met hem wil overleggen (Artikel 31, 1e lid);
  • Ook de informatie over de beloningsverhoudingen is – onder voorwaarden – wettelijk verplicht op grond van artikel 31d en moet ongevraagd aan de OR worden verstrekt.
  • De ondernemingsraad kan op grond van artikel 23, 3e lid zelf met een initiatiefvoorstel komen om de gelijke beloning te bevorderen.

Uit de hoeveelheid wettelijke mogelijkheden valt op te maken dat de wetgever de zorgtaak van de OR van groot belang vindt. En zeg nou eerlijk: het is toch niet te verkopen dat er op het werk gediscrimineerd wordt, niet op de beloning van het werk, maar ook niet op andere discriminatiegronden. Het zal de OR een zorg zijn!


  • Zelf de handreiking gelijke beloning lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met gelijke behandeling en beloning? Stuur een mail