WOR-wijziging in de maak

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de WOR wijzigen om daardoor de medezeggenschap te bevorderen. Zo wil hij regelen dat flexwerkers eerder toegang krijgen tot de medezeggenschap en meer medewerkers actief bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden.
De minister schrijft in een Kamerbrief een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Doel van het advies is om de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te verbeteren.

Actief en passief kiesrecht naar drie maanden

Nu wordt in de WOR nog een termijn van 6 maanden voor het actief kiesrecht (stemmen) aangehouden en voor het passief kiesrecht (kandidaat stellen) de termijn van een jaar. En voor uitzendkrachten is gaan die termijnen pas lopen nadat ze ten minste 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn. In dat geval mogen ze stemmen na 30 maanden en zich kandidaat stellen na 36 maanden. De minister wil de periode verkorten van 24 naar 15 maanden. Na de wetswijziging worden die termijnen beide 3 maanden. Dit betekent dat een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden).

Daardoor kunnen de uitzendkrachten zich eerder kandidaat stellen voor de OR en mogen ze ook eerder stemmen. Om dit mogelijk te maken moet er wel een wijziging in de uitzendregels worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door een beperking van het uitzendbeding tot de wettelijke termijn van maximaal 26 weken.

Overigens kunnen ondernemingsraden nu al afwijkende termijnen in hun OR-reglement opnemen als dat leidt tot een goede naleving van de wet. De mogelijkheid om af te wijken blijft onderdeel van de WOR.

Aanpassingen in werkwijze commissies

De minister kan zich vinden in de aanbevelingen van SER en CBM om artikel 15, lid 2 WOR aan te passen. Zo stelt de CBM voor wettelijk te regelen dat in het Instellingsbesluit kan worden afgeweken van de hoofdregel dat een vaste commissie voor de meerderheid uit OR-leden moet bestaan. Met de kanttekening dat in het geval een vaste commissie voor een minderheid uit OR-leden bestaat, het advies- en instemmingsrecht bij de OR blijft liggen. Daardoor is het mogelijk om meer commissieleden van buiten de OR te vragen om aan een OR-commissie deel te nemen.

COR-lid hoeft niet langer in OR en GOR

De minister wil de WOR zodanig aanpassen dat COR-leden niet langer verplicht zijn om ook in de groepsondernemingsraad (GOR) deel te nemen.  Zowel de leden van COR als van de GOR kunnen rechtstreeks uit de OR gekozen worden. Beide maatregelen kunnen ervoor zorgen dat OR-leden in minder medezeggenschapsorganen zitting hebben en dus minder tijd kwijt zijn aan het OR-werk. Dit kan de belemmeringen ten aanzien van tijd en werkdruk helpen te verminderen.

Ambtelijk secretaris: nuttig, maar niet verplicht

De minister gaat niet mee in het voorstel om het recht op een ambtelijk secretaris (AS) in de WOR te regelen. De mogelijkheid om met een AS te werken is al in de WOR opgenomen en hij wil geen verplichting vastleggen. De WOR maakt het mogelijk om in het OR-reglement te regelen dat het de werkzaamheden van het secretariaat aan de ambtelijk secretaris worden gedelegeerd.

In veel gevallen is de functie van de AS ontstaan vanuit cao-afspraken of vanuit een convenant dat de medezeggenschap met de ondernemer heeft afgesloten. Het voorbeeldreglement van de SER houdt rekening met de aanstelling van een ambtelijk secretaris: Modelbepaling artikel 1 sub f in verband met de inzet van de ambtelijk secretaris. ‘Ambtelijk secretaris: de functionaris die door de ondernemer aan de or is toegevoegd. Hij maakt geen deel uit van de or’.

Waarom zijn er te weinig kandidaten?

De minister wil een aantal vragen toevoegen aan al lopende onderzoeken naar de naleving van de WOR en dan speciaal over de redenen waarom medewerkers zich niet kandidaat voor de OR willen stellen. De antwoorden op die vragen zijn mogelijk van belang om de WOR daarop aan te passen.

De minister moet nog een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen.


  • Zelf de Kamerbrief van de minister lezen? Klik hier
  • Het voorbeeldreglement 2020 van de SER downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het aanpassen van het OR-reglement? Stuur een mail