NOW 3.0 bouwt loonkostensubsidie af

Als op 1 oktober 2020 de NOW 3.0-regeling in werking treedt kunnen werkgevers voor een periode van 9 maanden ondersteuning in hun loonkostensubsidie aanvragen. De subsidie gaat telkens na drie maanden wel weer omlaag met 10 procentpunt. De regeling zelf is nog niet gepubliceerd, maar over wat de OR ermee van doen heeft valt wel alvast wat te zeggen.

Het kabinet wil werkgevers voor langere termijn uitzicht bieden op ondersteuning in de loonkosten, zodat de bedrijven kunnen blijven bestaan en er werk en inkomen aan de werknemers geboden kan worden. Het is de bedoeling dat de aanvraag voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak (1 oktober tot en met 31 december) per 16 november 2020 kan starten. Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Een werkgever die geen gebruik heeft gemaakt op de NOW 1 of de NOW 2 kan gebruik maken van de NOW 3. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021. Het kabinet verbindt wel voorwaarden aan het omzetverlies dat geleden wordt om in aanmerking te komen voor NOW 3.0, het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%

Afbouw per drie maanden

Voor de werkgever zal de maximale loonkostensubsidie in de eerste drie maanden 80% van de loonsom van de werkgever. De volgende drie maanden wordt dat 70% en de laatste drie maanden nog maar 60%. Voor NOW 2.0 geldt nog een percentage van 90%.

Ontslagboete aangepast

In NOW 2.0 is een ontslagboete van 50 procent opgenomen, die komt op die manier in de 3.0-regeling te vervallen. Daarmee is het voor werkgevers beter mogelijk om hun personeelsbestand – en daarmee ook hun loonsom – aan te passen aan wat er aan werk te doen valt.
Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Wat onveranderd blijft

Ook in NOW 3.0 is het verboden om dividend en bonussen voor het management uit te keren. Ook de regeling om medewerkers te stimuleren om zich te scholen blijft bestaan (zie het artikel over gratis loopbaanontwikkeladvies).

Rol OR bij NOW 3.0

De definitieve tekst van de regeling wordt pas in oktober verwacht. In de brief van het kabinet over de regeling wordt de ondernemingsraad niet genoemd. Maar het aannemelijk dat in de definitieve regeling de bepalingen uit de NOW 2.0 onverkort terug zullen keren.
Al in de 2.0-versie is ontslag mogelijk gemaakt, maar daar worden wel de nodige voorwaarden aan gesteld:

  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers in het werkgebied van het UWV over een periode van drie maanden moet de werkgever een melding doen bij het UWV in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Ook de werknemers die via een vaststellingsovereenkomst de organisatie verlaten tellen mee bij het bepalen of er 20 werknemers ontslagen worden. Maar de WMCO-melding moet eerst aan de bonden worden gericht;
  • De WMCO verplicht de werkgever zijn voornemen te melden bij de vakbonden met leden in de organisatie of – als er geen bonden betrokken zijn – dat bij de ondernemingsraad te melden. Overigens is die melding sowieso verplicht, bij voorbeeld als onderdeel van een adviesaanvraag over de inkrimping. De OR kan in zijn advies de voorwaarden regelen waaronder personeel kan worden ontslagen, bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal plan;
  • Met de bonden of – als die niet betrokken zijn – met de OR moet overeenstemming worden bereikt over het voorgenomen besluit. Daarmee heeft de OR een krachtige positie om de voorwaarden voor dat ontslag goed en grondig te regelen.
  • Sowieso geldt dat het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een belangrijke inkrimping (WOR, artikel 25, onderdeel d). Ook in het OR-advies kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het uiteindelijk te nemen besluit.
  • Als bonden of OR er samen met de werkgever niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent. Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding bij de bonden of OR in te dienen bij UWV. Deze periode van vier weken kan gebruikt worden om tot een akkoord te komen.

  • Zelf de Kamerbrief van het kabinet over de NOW 3.0-regeling lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de gevolgen van het coronavirus voor de organisatie? Stuur een mail