Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

Vroeger was het heel normaal om – als onderdeel van elke sollicitatieprocedure – een keuring te ondergaan. Zo’n keuring is voor dat doel al lang niet meer toegestaan, behalve als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen.
Er is een herziene ‘Leidraad Aanstellingskeuringen 2020’ ontwikkeld, aangepast aan de huidige wetgeving en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.

Het draait om het uitoefenen van de functie

De leidraad – speciaal gemaakt voor de bedrijfsartsen – gaat vooral over de vraag of degene die gekeurd wordt, in staat is de functie uit te oefenen. Dit in tegenstelling tot het beantwoorden van de vraag of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te oefenen. De bedrijfsartsen zouden daarmee een goede uitvoering van de Wet op de medische keuringen moeten geven. Er moet gekeken worden naar de gevolgen van het uitvoeren van de functie op de gezondheid of veiligheid (of een combinatie van beide) voor de werknemer en anderen.

Het is de bedrijfsarts die de keuring moet uitvoeren. Het is werkgevers verboden om zelf vragen te stellen aan de sollicitant over de gezondheid en de antwoorden vast te leggen.

Rol ondernemingsraad

De aanstellingskeuring – voor zover toegestaan – is onderdeel van de werving en selectie van personeel (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel e). Als door de leidraad de werkwijze bij de aanstellingskeuringen wordt aangepast, dan is dat een instemmingsplichtig besluit en kan het niet eerder worden doorgevoerd dan nadat de OR daarmee heeft ingestemd. Maak in dat geval een afspraak met de bedrijfsarts om de keuringsprocedure te bespreken.


  • Zelf de ‘Leidraad Aanstellingskeuringen’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de aanstellingskeuring of een wervings- en selectieregeling? Stuur een mail