De preventiemedewerker als spil in het web

Maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland heeft een preventiemedewerker, en als er al een is, dan is de taak van deze medewerker niet altijd duidelijk. De preventiemedewerker neemt een centrale plaats in de organisatie in om het arbobeleid uit te voeren en werkt daarbij samen met alle gremia in de organisatie.
De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvA) hebben daarom een ‘Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker’ gepubliceerd.

De Cruyffiaanse verhaspeling ‘de spil in het web’ geeft wel een duidelijk omschrijving van de positie die en preventiemedewerker in de organisatie heeft. Hij is niet alleen betrokken bij het opstellen maar ook bij het uitvoeren van allerlei arboregelingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak, de bedrijfshulpverlening of het geven van voorlichting en het bijhouden en onderzoeken van bedrijfsongevallen. Daarnaast zijn er de nodige gesprekspartners waarmee de preventiemedewerker te maken krijgt. Ook de ondernemingsraad of VGWM-commissie is een van de gesprekspartners van de preventiemedewerker

Handreiking is ook verplichte kost voor de OR

De handreiking is ook voor de ondernemingsraad belangrijk materiaal. Met dit document wordt immers duidelijk welke taken door de preventiemedewerker uitgevoerd moeten worden. Bekijk dan ook of die taken allemaal worden gedaan en maak een afspraak met de preventiemedewerker om zijn taken te bespreken en eventueel nieuwe afspraken te maken over de samenwerking tussen OR en preventiemedewerker. De handreiking geeft antwoord op de tak en rol van de preventiemedewerker, zijn overlegpartners waarmee moet worden samengewerkt en zijn rol bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid.

Maar we hebben geen preventiemedewerker

En als er nog geen preventiemedewerker is? Artikel 13 van de Arbowet verplicht de ondernemer zich voor het arbobeleid te laten bijstaan door een of meer preventiemedewerkers. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker. Door dat instemmingsrecht kan de OR zich ervan vergewissen dat de te benoemen preventiemedewerker daadwerkelijk die spil in het web kan zijn en onafhankelijk zijn werk kan doen. Belangrijk aandachtspunt is de opleiding, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker. Er zijn geen formele opleidingseisen, maar de wet verondersteld dat de deze medewerker deskundig moet zijn om zijn taken als preventiemedewerker uit te voeren.

De handreiking is een uitgelezen document om de functie van preventiemedewerker in te voeren in de organisatie.


  • Zelf de handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker downloaden? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met arbobeleid en de preventiemedewerker? Stuur een mail