Kantoor opnieuw indelen

Als er wordt besloten om de werkplekken anders in te delen zodat daardoor op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt, dan is dat bij uitstek een besluit waarbij de ondernemingsraad betrokken dient te zijn.

Eerst de regering, nu de bestuurder

Het was eerst de regering die ‘werk thuis’ min of meer verplicht heeft gesteld. Veel werkgevers hebben daar vervolgens toe besloten om daarmee de RIVM-richtlijnen na te leven. Nu de ergste infectiepiek achter de rug lijkt gaan werkgevers bezig met het anders indelen van de kantoortuinen in combinatie met het thuiswerken. En van kantoortuinen is zo langzamerhand bekend dat het geen ideale werksituaties zijn. Veel overlast door pratende en bellende collega’s, weinig privacy en doorgaans een belabberde invloed op de klimatologische omstandigheden (droge lucht, tocht, te koud, te warm e.d.) in de kantoortuin.

Adviesaanvraag

Voor het definitief invoeren van een thuiswerkregeling is een adviesaanvraag en instemmingsverzoek noodzakelijk. Het adviesrecht van de OR heeft betrekking op een belangrijke wijziging in de organisatie. Daarvan is sprake als door het thuiswerken de bevoegdheden van leidinggevenden en personeel wijzigen. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van adviesrecht omdat er belangrijke investeringen nodig zijn om het thuiswerken mogelijk te maken. Denk aan de aanschaf van snellere servers en de software daarvoor, betere beveiliging van het netwerk en de spullen die elke werknemer óók thuis moet kunnen gebruiken, zoals een docking station voor de laptop, toetsenbord, muis, een of meer grotere schermen, printer, software voor het extern werken op het netwerk en een snelle router voor de wifi-verbinding. De noodzaak voor de adviesaanvraag voor deze investeringen hangt samen met de bedragen die daarvoor uitgetrokken moeten worden in relatie tot de overige investeringen door de ondernemer. De OR kan te allen tijde overwegen om ongevraagd te adviseren, want voor het geven van een OR-advies hoeft er niet eerst een adviesaanvraag in het postbakje van de OR te vallen.

Nieuwe normen voor een coronaproof kantoor

Het normeringsinstituut NEN heeft normen (NEN-spec 2:2020 versie 1.1 nl) voor een coronaproof kantoor vastgesteld én die gratis ter beschikking gesteld. Na registratie kunnen die normen gedownload worden. De normen zijn niet verplicht om te volgen, maar vormen natuurlijk wel een helder toetsingskader om de arbeidsomstandigheden van de werkplekken op kantoor te beoordelen.

Instemmingsverzoek

Voor de OR zijn instemmingsverzoeken aan de orde op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Als er wijzigingen in het kantoor worden aangebracht (minder bureaus, eenrichtingsverkeer, tussenschermen e.d.), dan moet een aanvullende RI&E worden gedaan waarmee de OR eerst moet instemmen. Ook de thuiswerkplekken maken vervolgens onderdeel uit van de RI&E, omdat de werkgever ook verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek.

Als er afspraken worden gemaakt om de aanwezigheid op kantoor zodanig te regelen dat er altijd voldoende capaciteit aan werkplekken is, dan zal er op het gebied van de arbeidstijden en -plaatsen afspraken worden aangepast. Met andere woorden; wanneer werk je verplicht elders en wanneer werk je op kantoor? Denk ook aan eventuele aanpassingen in de BHV-organisatie, zodat er altijd voldoende BHV’ers aan het werk zijn.


  • Zelf de NEN-norm NEN-spec 2:2020 versie 1.1 nl downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden op kantoor? Stuur een mail