Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Aanpassingen in de WOR

Medewerkers denken vaak dat zij te weinig tijd hebben/krijgen voor het OR-werk. Dit komt voor een deel door de verplichtingen vanuit de WOR waardoor OR-leden in meerdere mz-organen zitting hebben.  Het veronderstelde gebrek aan tijd weerhoud medewerkers om zich kandidaat te stellen. Die tijdsbelasting geldt bijvoorbeeld voor de ‘vaste commissie’ (artikel 15 lid 2 WOR) en de samenstelling van de centrale ondernemingsraad (cor).

In ween vaste commissie moet de meerderheid van de leden uit OR-leden bestaan, daarnaast mogen ook ander OR-leden zitting in een vaste commissie nemen. De SER wil dat aanpassen zodat het niet langer verplicht is om de commissie uit OR-leden te laten bestaan. Dat moet dan wel in het instellingsbesluit worden vastgelegd. Als een minderheid van de commissie uit OR-leden bestaat, dan blijft het instemmings- en adviesrecht bij de OR. Nu kan de OR deze bevoegdheden aan een vaste OR-commissie overdragen.

De wijziging heeft een paar voordelen. Zo kan het werk over meer OR-leden en medewerkers worden verdeeld, krijgen meer medewerkers de kans om in een commissie aan de medezeggenschapstaken te ruiken en wordt de individuele tijdsbelasting voor OR-leden verminderd.

De SER ziet ook dat er efficiency voordelen te behalen zijn door het digitaal vastleggen van zaken mogelijk te maken. Nu bepaalt de WOR dat die nog schriftelijk moeten.

Aanpassing SER-voorbeeldreglement ondernemingsraden

De SER ziet mogelijkheden om de obstakels voor deelname aan de medezeggenschap op te lossen door het voorbeeldreglement aan te passen. O.a. op de volgende onderwerpen:

  • Het stimuleren dat ondersteuning van een OR door een ambtelijk secretaris, omdat dat de kwaliteit van medezeggenschap bevordert;
  • Het bevorderen dat bestuurder en OR een convenant (artikel 32 van de WOR) opstellen met nadere afspraken over faciliteiten voor het OR-werk;
  • Meer voorlichting en informatie over wat nu al mogelijk is aan vernieuwing van medezeggenschap. De WOR biedt namelijk meer ruimte dan veel gebruikers zich realiseren.

  • Zelf de SER-adviezen downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het verbeteren van de medezeggenschap? Stuur een mail