Alle mogelijkheden voor gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Uit jurisprudentie wordt duidelijk dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is van tweeën één: er is wel of er is geen arbeidsovereenkomst. Maar er zijn wel mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen door gebruik te maken van andere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. In dit artikel zetten we die op een rijtje.

Gedeeltelijk ontbinden kan niet

In een procedure die bij de Hoge Raad (HR) was aanbeland heeft de HR nog maar eens duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Maar de HR gaf tegelijkertijd ook aan welke mogelijkheden er nog wel zijn om tot een verglijkbare arbeidssituatie te komen. En in sommige gevallen kan – onder voorwaarden – het aanpassen van de arbeidstijd aanspraak gemaakt worden op een transitievergoeding. De vermindering van de arbeidstijd moet dan noodgedwongen, blijvend, substantieel zijn en met ten minste 20% verminderd worden.

Wat kan er wel?

De Hoge Raad geeft vijf voorbeelden van hoe werkgever en werknemer zelf de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kunnen beëindigen:

  1. in onderling overleg;
  2. door volledig ontslag overeen te komen, gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;
  3. door gedeeltelijke ontbinding op grond van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst;
  4. door ‘verplichte’ instemming met wijziging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer op grond van goed werknemerschap;
  5. door ‘verplichte’ instemming met wijziging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op grond van goed werkgeverschap.

In de situaties 2, 4 en 5 kan een aanspraak bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding naar rato van de arbeidstijd die verminderd wordt.
Een verzoek voor een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer, kan een ontbinding blokkeren. Een werkgever kan – op grond van goed werkgeverschap – verplicht zijn in te stemmen zo’n een verzoek. Als dat verzoek door de werknemer is gedaan als verweer of tegenverzoek in een ontbindingsprocedure kan dat tot gevolg hebben dat het ontbindingsverzoek wordt  afgewezen. Dat is bijvoorbeeld het geval als door de instemming van de werkgever de arbeidsovereenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de reden die hij aanvoerde voor de ontbinding, komt te vervallen. Bij zo’n ontbinding kan er wel recht zijn op een transitievergoeding voor de gedeelte van de arbeidsovereenkomst dat wordt beëindigd.


  • Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier