Update NVP-sollicitatiecode

Van tijd tot tijd wordt de NVP sollicitatiecode aangepast aan de actualiteit. In dit geval is het toenemend gebruik van algoritmes bij sollicitatieprocedures daar aanleiding voor geweest. De code wordt in veel bedrijven en organisaties in de regelingen voor werving en selectie toegepast.

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft de vernieuwde NVP Sollicitatiecode aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeboden. De NVP Sollicitatiecodecommissie heeft samen met de Stichting van de Arbeid de sollicitatiecode aangepast aan het gebruik van kunstmatige intelligentie of algoritmes bij het proces van werving en selectie. Deze hulpmiddelen mag een organisatie alleen toepassen als ze wetenschappelijk onderbouwd zijn en de mogelijke risico’s ervan in kaart zijn gebracht. De sollicitant heeft recht op een gemotiveerde uitslag als hij daarom vraagt.

Videosollicitaties weigeren

Andere belangrijke wijzigingen in de NVP Sollicitatiecode zijn onder meer dat de organisatie – in het kader van de privacywetgeving – geen salarisstrook meer aan de sollicitant mag vragen. Ook krijgt de sollicitant de mogelijkheid om een afwijking van de procedure te vragen bij de inzet van sollicitatiebijeenkomsten en videosollicitaties. Een zogenoemde meeloopdag is nog steeds mogelijk, maar uitsluitend als er sprake is van wederzijds belang en het niet leidt tot verkapte arbeid door de sollicitant. Verder zijn de eisen voor het bewaren van sollicitatiegegevens aangepast aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het belang van de sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is voor werkgevers en sollicitanten de garantie dat werving en selectie eerlijk verlopen. De sollicitatiecode bevat gedragsregels voor zowel werkgever als sollicitant die ervoor moeten zorgen dat elke sollicitant een eerlijke kans krijgt en dat discriminatie op welke grond dan ook wordt voorkomen. Zo is er de verplichting dat de werkgever de sollicitant volledig en juist moet informeren over de procedure en de functie. Daarvoor mag alleen informatie wordt opgevraagd die relevant is voor het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant voor de functie. Zo mag alleen informatie worden ingewonnen bij de referenten die door de sollicitant zijn opgegeven en niet bij anderen/derden. De NVP heeft een klachtenprocedure voor het geval een werkgever zich niet aan de code houdt.

Van belang voor de OR

De NVP-sollicitatiecode wordt veel gebruikt en genoemd in wervings- en selectieprocedures. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid, maar een serieuze verplichting voor de werkgever om zich aan deze code te houden. Duidelijk moet zijn waarop de sollicitant zich kan beroepen als de sollicitatieprocedure niet goed verloopt. Dat gaat dus ook over de wijze waarop referenties worden ingewonnen. Met de huidige digitale mogelijkheden – bijvoorbeeld via LinkedIn- is het relatief eenvoudig om het netwerk van een sollicitant in kaart te brengen en vervolgens dat netwerk te benaderen met een verzoek om informatie. Dát is niet de bedoeling. Referenties mogen alleen worden opgevraagd bij de referenten waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven.

De ondernemingsraad kan de code nog eens grondig doornemen en beoordelen of – naar letter en geest – de code door de werkgever wordt nageleefd. Wijzigingen in de regeling voor werving en selectie van personeel zijn instemmingsplichtig (artikel 27, 1e lid, onderdeel e).


  • Zelf de NVP-code downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het wervings- en selectiebeleid? Stuur een mail