Meer diversiteit in organisaties nodig

Het zal je maar gebeuren! Je geeft een advies en het wordt voor de volle mep overgenomen. Dat is wat het kabinet doet met de aanbevelingen van de SER over de diversiteit in organisaties. Dat betekent een wettelijke regeling om een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen (RvC) mogelijk te maken. Er is óók een rol voor de ondernemingsraad.

Kabinet gaat zich met benoemingsbesluiten bemoeien

Aanleiding voor het kabinetsbesluit zijn de aanbevelingen van de SER ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’. Daarin geven werknemers en werkgevers aan dat het tijd wordt voor een wettelijke regeling om diversiteit zo nodig af te dwingen. Voor beursgenoteerde bedrijven zal een benoeming voor een bestuurder die niet bijdraagt aan het halen van de 30 procent aan vrouwen in de top nietig worden verklaard. Voor andere, niet-beursgenoteerde grote bedrijven geldt dat ze met ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf en die liggen natuurlijk niet onder die 30 procent. En om dat mogelijk te maken moet er door de onderneming een projectplan worden gemaakt om die streefcijfers te halen. Zowel plan als de uitvoering ervan moeten duidelijk worden verantwoord.

Ook de (semi-) publieke sector naar minimaal 30 procent

Het kabinet wil ook een vergelijkbare regeling voor de (semi-) publieke sector. Ze beoordelen nog voor bekeken voor welke (semi-)publieke sectoren en organisaties het ‘ingroei-quotum’ kan gaan gelden en welke organisaties verplicht worden om zelf hun streefcijfer vast te stellen.

Inzicht in de culturele diversiteit

Zo af en toe heeft de samenleving last van de eigen regels. In dit geval de regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zodat het lastiger wordt om inzicht te krijgen in de cijfers over de verschillende culturele en niet-westerse achtergronden. Het is immers op grond van de AVG verboden om dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Het kabinet wil dat bedrijven en ondernemingsraden worden gesteund bij het verkrijgen van inzicht in culturele diversiteit en het vergroten van de zichtbaarheid van personeel met een migratieachtergrond. Er is al door het CBS geëxperimenteerd met onderzoek naar de culturele diversiteit in verschillende ondernemingen.

Barometer Culturele Diversiteit

Het kabinet wil tot een ‘Barometer Culturele Diversiteit’ komen. Daarmee kunnen werkgevers de culturele diversiteit van hun personeelsbestand in beeld brengen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CBS onderzoeken de wettelijke mogelijkheid om die barometer samen te stellen en gegevens aan werkgevers ter beschikking te stellen. Die mogelijkheid wordt vooral beperkt door de AVG-richtlijn.

Rol voor de OR

De WOR geeft de formele en morele verplichting aan elke ondernemingsraad om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Dat geldt ook voor de arbeidsdeelname door minderheden. De barometer zal zeker kunnen bijdragen aan het zicht van de OR op de verhoudingen in de organisatie tussen mannen en vrouwen. Niet alleen aan de top en management, maar ook op de werkvloer.


  • Zelf het SER-rapport ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ lezen? Klik hier
  • Kabinetsreactie op SER-rapport ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de diversiteit in de organisatie? Stuur een mail