Jongeren structureel betrekken bij maken van beleid

Het SER Jongerenplatform heeft geadviseerd om een generatietoets in te voeren bij het maken van de wet- en regelgeving. Het kabinet gaat serieus met de aanbevelingen aan de slag.
Ondertussen kan de ondernemingsraad dat in de eigen onderneming ook al doen.

Het Jongerenplatform maakt zich zorgen  over de toegankelijkheid van het onderwijs, de start op de arbeidsmarkt, betaalbaar kunnen wonen en de mogelijkheden om aan een gezin te beginnen en dat te onderhouden. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt al een poging gedaan om de rechtspositie van flexibel personeel te versterken. Veel starters op de arbeidsmarkt zijn aangewezen op tijdelijke contracten en flexibel werk. Dat tijdelijke werk en daarmee ook variabel inkomen maakt het lastig om betaalbare woonruimte te vinden of om met een gezin te beginnen.

Generatietoets ontwikkelen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BiZa) gaat met jongeren en jongerenorganisaties een generatietoets ontwikkelen. Die toets wordt ingezet bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving, zodat die in die maatregelen met de positie van jongeren rekening wordt gehouden.

Daarnaast worden er verschillende onderzoeken gedaan, o.a. naar de financiële positie van studenten.

Niet wachten, maar doen

De ondernemingsraad hoeft niet te wachten op een instrument als een generatietoets. Bij voorgenomen organisatiebesluiten (artikel 25 van de WOR) of personele regelingen (artikel 27) kan de OR al rekening houden met de gevolgen voor de verschillende leeftijdscategorieën in de personeelssamenstelling. En voor die leeftijdsgroepen die de meeste gevolgen ondervinden kunnen ook de meeste maatregelen getroffen worden om die gevolgen op te vangen. Betrek dus ook een variabele als ‘leeftijd’ in het OR-advies of zorg bij een instemmingsverzoek dat de regeling voor jongeren niet ongunstiger is dan voor de oudere werknemers. Levensfasebewust personeelsbeleid in optima forma.


  • Zelf het SER-advies ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 ‘lezen? Klik hier
  • Kamerbrief van het kabinet lezen op het SER-advies? Klik hier
  • Als OR aan de slag met jongeren- en levensfasebewust personeelsbeleid? Stuur een mail