Verschillen tussen uitzenden, payrolling en contracting

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is ingegaan is er vooral voor de payrollers het nodige veranderd. Zo hebben ze nu recht op de zelfde arbeidsvoorwaarden als de collega’s met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen werken via een uitzendbureau of via een payrollbedrijf? En hoe zit het precies met contracting? En… waar moet de ondernemingsraad op letten?

Verschillen én overeenkomsten

De belangrijkste overeenkomst tussen deze vormen van arbeid is dat in alle gevallen arbeid wordt verricht in een organisatie waarbij de werknemer niet rechtstreeks in dienst is. Het salaris komt in die gevallen van het uitzendbureau, de payrollorganisatie of de contractor.
De wijze waarop de werknemer daar aan het werk komt verloopt anders.

Uitzenden

Bij uitzending via een uitzendbureau wordt de werknemer door zijn werkgever (het uitzendbedrijf) ter beschikking gesteld aan een ander bedrijf (inlener). Deze inlener heeft voor het verrichten van de arbeid een opdracht verstrekt aan het uitzendbedrijf. De uitzendkracht ontvangt leiding en van de inlener. Het uitzendbureau werft zelf zijn uitzendkrachten en gaat met hen een arbeidsovereenkomst aan. Het uitzendbureau bepaalt wie van zijn werknemers in aanmerking komt om te worden uitgeleend.

Payrolling

Bij payrolling wordt de werving en de selectie van het personeel gedaan door het bedrijf waar de payroller aan het werk gaat. De payroller krijgt een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en wordt exclusief ter beschikking gesteld aan de werkgever. Die geeft ook leiding aan de dagelijkse arbeid. Het verschil met het uitzendbureau is dat het payrollbedrijf niet zelf werft en selecteert en de medewerker maar in een organisatie aan het werk gaat. Bij een uitzendbureau kan naar verschillende werkgevers worden uitgezonden.

Contracting

Bij contracting besteedt een opdrachtgever werkzaamheden of werkprocessen uit aan een andere organisatie. Deze opdrachtnemer zet voor de activiteiten zijn eigen personeel in. Hij bepaalt zelf hoeveel en welke werknemers hij inzet. Maar hier heeft de opdrachtnemer de leiding en toezicht over het werk en de werknemers. Contracting is juridisch gezien aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht. Vakbonden zijn niet blij met deze vorm van werk, omdat het mogelijk tot het ontduiken van cao’s kan leiden. De vakorganisaties willen daar dan ook wat aan gaan doen.

Handreiking

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ‘Handreiking contracting, uitzending en payrolling’ gepubliceerd, waarin de verschillende vormen van werk worden toegelicht.

Waar moet de OR op letten?

Het adviesrecht van de ondernemingsraad is van toepassing op het aangaan van een overeenkomst met een contractor of uitzendbureau (artikel 25, 1e lid, onderdelen b en g). Als er op grote schaal wordt overgegaan op een payrollconstructie door de ondernemer is ook een adviesaanvraag nodig.
Het is van belang om vast te stellen dat de bestaande cao’s door de wijzigingen niet ontdoken worden. Soms zijn contractors onderdeel van een uitzendorganisatie, zodat op die manier ook de arbeidsvoorwaarden van de uitzendcao ontdoken kunnen worden.
De WOR bepaald dat uitzendmedewerkers die twee jaar of langer in de onderneming werkzaam zijn tot de in de onderneming werkzame personen gerekend moeten worden. Daarmee tellen ze mee voor het getalscriterium om een OR in te stellen of om meer zetels voor de raad mogelijk te maken. Een dergelijke afspraak zou de OR ook kunnen maken voor de payroll-medewerkers, ZZP’ers of medewerkers die via contracting in de onderneming werkzaam zijn. In dat geval is een wijziging van het OR-reglement noodzakelijk. Daaraan voorafgaand is overleg met de bestuurder nodig om afspraken te maken over de voorgestelde reglementswijzigingen.


  • Zelf de handreiking ‘Handreiking contracting, uitzending en payrolling’ lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad met uitzenden, payrolling of contracting aan de slag? Stuur een mail