OR wil onafhankelijke samenstelling toezichthouders

Als door wijziging van de statuten een andere samenstelling van de raad van commissarissen wordt voorgesteld wil de ondernemingsraad dat alle leden daarvan onafhankelijk zijn. Het OR-advies daarover wordt echter niet overgenomen, zodat de ondernemingsraad besluit om naar de Ondernemingskamer te stappen.

Twee van de vijf leden van de RvC zijn niet onafhankelijk en vertegenwoordigen de oorspronkelijke initiatiefnemers van de onderneming. De OR heeft in een eerder stadium – in de vorm van een ondernemingsovereenkomst – adviesrecht over het wijzigen van de statuten afgesproken, ook al zijn dat niet de statuten van de eigen onderneming, maar van de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Als de OR adviseert om niet de twee niet-onafhankelijke RvC-leden te benoemen, maar na een dag wordt al gemeld dat het advies van de OR niet wordt overgenomen. De OR stapt daarom naar de Ondernemingskamer om alsnog op die manier een volledig onafhankelijke RvC mogelijk te maken.

Twee van de vijf is óók onafhankelijk

De Ondernemingskamer (OK) toetst als eerste of de OR daadwerkelijk het adviesrecht over het wijzigen van de statuten toekomt. Vanwege de ondernemingsovereenkomst daarover is dat inderdaad het geval. De OK stelt vast dat ook bij twee niet onafhankelijke RvC-leden in een RvC van vijf leden er sprake is van een evenwichtige samenstelling van de RvC. En de statuten bepalen dat dat steeds een meerderheid van de commissarissen onafhankelijk is, zodat er geen bezwaar is dat een minderheid uit niet onafhankelijke commissarissen bestaat. De eis van de OR wordt dan ook afgewezen.

Commentaar

De RvC is ingesteld om aan de vereisten van de structuurregeling te voldoen. Zo’n RvC moet worden ingesteld als gedurende een periode van drie jaar door de rechtspersoon aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een geplaatst kapitaal (eigen vermogen) van 16 miljoen euro of meer;
  2. Honderd of meer werknemers werkzaam in de onderneming;
  3. Er voor de onderneming een ondernemingsraad is ingesteld.

Overigens kan ook vrijwillig tot de instelling van de RvC worden besloten.
Ondernemingsraden hebben een versterkt recht om RvC-leden voor te dragen voor ten hoogste een derde deel van het aantal RvC-leden.
De ondernemingsraad wilde een volledig onafhankelijke RvC die over de benoeming en ontslag van de bestuurder besluit en goedkeuring moet geven aan de belangrijke besluiten van de bestuurder, zoals de begroting en het financieel jaarverslag. Nu de meerderheid van de RvC uit onafhankelijke leden bestaat wordt feitelijk aan die wens voldaan en is het niet noodzakelijk dat alle leden onafhankelijk zijn.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de samenwerking met RvC of RvT? Stuur een mail.