Jaarplan 2020 van Inspectie SZW

In het jaarplan 2020 van Inspectie SZW zijn speerpunten voor de inspecties vastgelegd. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar de arbozorg en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Elke ondernemingsraad doet er goed aan om te checken of de onderneming onderdeel van de speerpunten uitmaakt.

Bij inspecties wordt – naast de risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E) – extra gelet op veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, de PSA van medewerkers en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

Samenwerken om arbeidsomstandigheden te verbeteren

Inspectie SZW wil bij naar aanleiding van de inspecties samenwerken met de betrokken bedrijven en branches om daadwerkelijk arbeidsomstandigheden te verbeteren. En het is de bedoeling dat de verbeterpunten door de bedrijven en branches actief worden opgepakt.

Aandachtssectoren in 2020

De Inspectie kent zijn pappenheimers. Het is dan niet voor niets dat in 2020 er veel aandacht uitgaat naar bouw & infra, agrarisch en groen, horeca en detailhandel, industriële arbeid, schoonmaak, zorg, transport & logistiek en uitzendbureaus. Het zijn de sectoren waar nogal eens op verschillende gebieden wat aan de hand is. Dat doet de Inspectie aan de hand van 17 programma’s, die weer verdeeld zijn in sectorprogramma’s, risicoprogramma’s, stelselprogramma’s en programma’s voor meldingen en verzoeken.

RI&E ontbreekt nog te vaak

De Inspectie wil het aantal RI&E’s omhoog zien te krijgen. Elke ondernemer is verplicht om een actuele RI&E te hebben en op basis daarvan een Plan van Aanpak (PvA) te maken, maar er zijn de nodige bedrijven die de RI&E niet op orde hebben. In 2017 kregen 80 bedrijven van de Inspectie een waarschuwing om dat op orde te maken en 19 bedrijven kregen te maken met een eis omdat ze dat nog niet gedaan hadden. Aan 5 bedrijven is een boete opgelegd omdat het nog steeds niet in orde was. De Staatssecretaris heeft in juli 2019 besloten om direct te beboeten als bedrijven hun RI&E niet op orde hebben. Naast RI&E en PvA checkt de Inspectie ook of er sprake is van een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.

Gevaarlijk werk met gevaarlijke stoffen

Zo’n 1 op 6 werknemers heeft te maken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie maakt werk van voldoende procesveiligheid, zodat werknemers beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat zijn niet alleen chemicaliën, maar ook biologische agentia of asbest en radioactieve stoffen.

Psychosociale arbeidsbelasting moet omlaag

Naast veilig en gezond werken heeft elke werkgever ook de plicht om het welzijn van zijn personeel te bevorderen door het treffen van maatregelen om de PSA van zijn personeel te verminderen. Denk aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk, pesten en agressie & geweld. Bij controle zal de werkgever moeten aantonen dat hij zijn beleid om de blootstelling aan PSA te bestrijden op orde heeft.

Bevorderen van eerlijk werk en bestrijden van arbeidsuitbuiting

De Inspectie gaat schijnconstructies en arbeidsuitbuiting, goed werkgeverschap en eerlijke beloning aanpakken en bevorderen. Daarmee moet de arbeidsmarkt eerlijker worden. Het gaat vooral om sectoren als bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen.

En de OR?

Elke ondernemingsraad en PVT heeft de nodige bevoegdheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Vanuit die verantwoordelijkheid kan de OR toezien op de naleving van de regels op dit gebied door de werkgever (artikel 28 van de WOR). Dus is de aanpak van PSA op orde? Is de RI&E actueel (en heeft iedereen toegang tot de uitkomsten), is er een Plan van Aanpak en… wordt dat daadwerkelijk uitgevoerd? Is er een preventiemedewerker? Zijn verzuimbeleid en re-integratiebeleid op orde en deugt het basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts? Is de BHV-organisatie op orde en wordt er wel geoefend met noodsituaties en ontruimingen?

De ondernemingsraad is als de vertegenwoordiging van de collega’s dé ideale overlegpartner voor de bestuurder om daadwerkelijk wat te doen aan de arbeidsomstandigheden. Al is het maar om boetes van SZW te voorkomen.

  • Zelf het Jaarplan 2020 van Inspectie SZW lezen? Klik hier
  • Meer lezen zover de boetes van de Inspectie? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden? Stuur een mail