OR heeft grote kans op positief oordeel rechter

Uit promotieonderzoek naar de uitspraken van de Ondernemingskamer in Amsterdam wijst uit dat de ondernemingsraad bij 43 procent kans heeft om het pleit te winnen. Volgens de samenstellers van de publicatie over het onderzoek is dat een ‘hoge succesfactor voor de OR’.

Alleen geschillen over de toepassing van het adviesrecht uit artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden komen in aanmerking voor behandeling door de Ondernemingskamer. Deze kamer is onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam en beslist over deze geschillen.
De procedure voor een geschil over een adviesprocedure is vastgelegd in artikel 26 van de WOR. Maar het staat – zowel ondernemer als ondernemingsraad – een geschil voor bemiddeling aan de bedrijfscommissie voor te leggen. Zo’n bemiddeling heeft als voordeel dat vooral wordt gezocht naar een oplossing van het gezamenlijke probleem in plaats van een oordeel over wie er precies gelijk had.

De kantonrechter kan soms óók

Soms kan de kantonrechter worden gevraagd om een oordeel over een geschil dat over het adviesrecht gaat. Dat kan het geval zijn als er geen advies wordt gevraagd, terwijl dat wel zou moeten. In zo’n geval kan de OR in een spoedprocedure bij de kantonrechter een ‘goede toepassing van de WOR’ eisen, zodat de OR wél om advies moet worden gevraagd.

Driekwart zaken wordt ingetrokken

De geschillensoep wordt niet zo heet gegeten als opgediend, want in de afgelopen 40 jaar zijn zo’n 73 procent van de zaken ingetrokken voordat het tot behandeling komt. Uiteindelijk komen er gemiddeld 13 keer per jaar een zaak voor de rechter. Mogelijk zijn bestuurders huiverig voor zo’n procedure en is een tegemoetkoming naar de OR voldoende om de procedure van de rol af te halen. De OR zou uit dit gegeven kunnen opmaken dat alleen dreigen met een procedure als genoeg is om de bestuurder op andere gedachten te brengen.

Huiver om een procedure te starten

Volgens oud-voorzitter Peter Ingelse van de Ondernemingskamer zijn ondernemingsraden huiverachtig om een procedure te starten. De raad denkt aan de mogelijke gevolgen van zo’n procedure op de overlegpositie en de samenwerking met de bestuurder. ‘We moeten wel weer met elkaar verder na de uitspraak door de Ondernemingskamer’.
Volgens oud-rechter Huub Willems zijn ondernemingsraden en hun advocaten in de loop van de jaren professioneler geworden.

Functioneren medezeggenschap in het geding

Een aantal zaken bij de OK zijn nader onderzocht door navraag bij de betrokken ondernemingsraden te doen. O.a. naar de motieven om een beroepsprocedure te starten en het verloop van de procedure.
Opvallend is dat in de helft van deze zaken de medezeggenschap zelf bevochten moet worden. Zo verstrekt de bestuurder onvoldoende of onjuiste informatie, is de rol van de ondernemingsraad niet of onvoldoende erkent in de besluitvorming, is zijn adviesrecht niet erkent, dan wel worden toezeggingen herhaaldelijk niet nagekomen of wordt er niet overeenkomstig eerder gemaakte afspraken met de ondernemingsraad gehandeld. De interviews met de betrokken ondernemingsraden leveren ook pareltjes aan anekdotes op. Zo gebruikte de advocaat van de ondernemingsraad een metafoor: de bestuurder ziet licht aan het einde van de tunnel, maar had helaas te laat door dat het de koplampen van de tegenligger waren’.

Brononderzoeker

Voor de brononderzoeker (één van de teamrollen uit Belbin) is het boek de moeite van het lezen waard. Zo wordt er over 15 pagina’s duidelijkheid geboden over het ‘belangrijk’ dat in het eerste lid van artikel 25 frequent wordt opgesomd. De praktijk is dat de uitspraken van de Ondernemingskamer daarover richtinggevend zijn in andere vergelijkbare situaties. Ook over het primaat van de politiek is een hoofdstuk gewijd. Het boek is verschenen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam als beroepsrechter bij geschillen over het adviesrecht van ondernemingsraden.

  • Zelf het boek ‘40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht’ van samenstellers Loe Sprengers en promovendus Roy Poelstra downloaden (190 pagina’s)? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het adviesrecht van de OR? Stuur een mail