Onderzoek van e-mailboxen van OR-leden wegens vermeend lekken mag niet

Elk OR-lid is bij wet beschermd tegen benadeling omwille van zijn OR-werk. Als vertrouwelijke informatie niet langer vertrouwelijk blijft stelt de gemeente via een particulier bedrijfsrecherchebureau een onderzoek in naar het lek. Daaronder vallen ook de mailboxen van 12 leden van de OR. Uiteindelijk stappen zowel de gemeente als de OR naar de kantonrechter met een gezamenlijk verzoek om een oordeel te geven of zo’n e-mailboxen-onderzoek wel door de beugel kan. De OR vindt dat de OR-leden door het onderzoek benadeeld zijn.

Op enig moment zijn concept-notulen van een vergadering met een wethouder uitgelekt. Die notulen zijn volgens de gemeente een eigen leven gaan leiden en er is selectief uit geciteerd. Namens de gemeente is een melding gedaan van het schenden van het ambtsgeheim bij het Intern Meldpunt Integriteit (IMI). Daarna is een bedrijfsrecherchebureau op onderzoek uitgegaan en heeft de (zakelijke) e-mailboxen van 41 ambtenaren van de gemeente, waaronder alle 12 leden van de OR onderzocht.
Volgens de gemeente werden de e-mailboxen van de OR-leden vanuit hun positie als ambtenaar onderzocht en niet als OR-lid. Het was inmiddels bekend dat de OR over het citaat uit de concept-notulen beschikte; een citaat dat in de definitieve en vastgestelde notulen niet meer terug te vinden is.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er geen redenen waren om de OR bij het onderzoek naar het lek te betrekken. De gemeente was er van op de hoogte dat de OR over het citaat beschikte en de ondernemingsraad heeft daarover direct het overleg met de gemeente gezocht. De OR heeft daarmee geen geheimhoudingsplicht geschonden en onderzoek naar de e-mailboxen van de OR-leden was dus niet nodig. In voorkomende gevallen kan dat onderzoek naar het schenden van geheimhouding óók naar het (e-mail)gedrag van OR-leden plaatsvinden, maar in dit geval bestond daar geen aanleiding toe.
De kantonrechter is duidelijk in zijn oordeel: OR-leden moeten erop kunnen vertrouwen dat ze vrijelijk met hun achterban kunnen communiceren, óók via de mail. OR-leden moeten in vrijheid en zonder angst voor repercussies als ambtenaar van de gemeente hun OR-taken kunnen uitvoeren. Collega’s moeten erop kunnen vertrouwen dat hun vertrouwelijke informatie aan de OR vertrouwelijk blijft, zonder dat de organisatie onderzoek gaan doen naar de herkomst van de informatie. De OR heeft het recht om die bron te beschermen en herkomst van de informatie geheim te houden.

  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Zelf als OR aan de slag met de achterbancommunicatie? Stuur een mail