Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog

Met ingang van 1-1-2020 gaat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omhoog. De algemene vrijstelling gaat van 1,2 procent van de totale loonsom naar 1,7 procent, maar… wel met wat mitsen en maren.

Hoe werkt de WKR?

De Belastingdienst ziet alles wat een werkgever als vergoeding of verstrekking aan zijn personeel geeft als belastbaar loon. Op dit moment geldt daar een algemene vrijstelling voor van 1,2 procent van de totale loonsom. Vergoed of verstrekt de werkgever meer dan die 1,2 procent, dan wordt een eindheffing aan loonbelasting van 80 procent opgelegd. Dus elke euro die de werkgever meer uitgeeft dan de vrije ruimte mogelijk maakt kost dan 1,80 euro. Werkgevers proberen dan ook binnen de vrije ruimte te blijven.
Niet alle vergoedingen en verstrekkingen zijn belast; een aantal vallen onder de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Onder de gerichte vrijstellingen vallen o.a. cursussen, congressen, vakliteratuur, verhuizing voor de dienstbetrekking, korting op producten uit het eigen bedrijf, arbovoorzieningen, maar ook computers, mobieltjes, iPads als die nodig zijn voor de uitoefening van het werk.
Onder de nihilwaarderingen vallen zaken als: voorzieningen voor op de werkplek, consumpties op de werkplek (maar mogen geen onderdeel van een maaltijd zijn), werkkleding, OV-abonnementen of het rentevoordeel van een personeelslening als een werknemer daarmee een (elektrische) fiets of elektrische scooter koopt.
De WKR is van toepassing op de totale loonsom; er zijn geen voorwaarden om de vrijstelling hoofdelijk te besteden. Het kan in de praktijk zo zijn dat een deel van het personeel meer of minder van de vrijstelling profiteert. Zo gaat een vergoeding aan het personeel voor een betaalde parkeerplek van de vrijstelling af, maar daar profiteert alleen de werknemer die zijn auto parkeert van.

Wat gaat er veranderen?

Het percentage van de vrije ruimte omhoog gaat op 1-1-2020 naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. De werkgever kan hierdoor bij een loonsom van 400.000 euro in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. De verruiming van de vrije ruimte is dan vooral voor de bedrijven, zoals het midden- en kleinbedrijf, met een kleinere loonsom van belang.
Ook valt de vergoeding van de werkgever voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) door de werknemer voortaan onder de gerichte vrijstellingen.

Het belang van de OR

De aanpassingen voor de WKR zijn een goede aanleiding om met de bestuurder te overleggen over de besteding van die vrije ruimte binnen de onderneming. Vraag als eerste een overzicht op van de vergoedingen en verstrekkingen die binnen de vrije ruimte aan het personeel worden verstrekt. Waar wordt het geld aan besteed en… profiteert elke werknemer daar in gelijke mate van?
Een grondige evaluatie van de bestedingen kan mogelijk tot nieuwe inzichten bij bestuurder en OR leiden. Per saldo wordt voor elke organisatie – klein of groot – op 1-1-2020 de vrije ruimte met 2000 euro verruimd. OR en bestuurder kunnen over de besteding daarvan in de overlegvergadering afspraken maken.