OR krijgt adviesrecht over beloning bestuurders

De ondernemingsraad krijgt door het recht op advies meer invloed op de beloning van de bestuurders dan de OR voorheen had. Dát is de strekking van een amendement dat door de Tweede Kamer is aangenomen.

De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over de beloningen en pas nadat het advies is uitgebracht mag het voorstel aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De OR krijgt de mogelijkheid om het advies van de raad in de vergadering van aandeelhouders toe te lichten. Een meerderheid van de Kamerleden vindt dat er meer verantwoording moet worden afgelegd over de stijging van de beloning voor bestuurders.

Samenhangend met het amendement is er ook een aangenomen die verplicht dat voortaan 75 procent van de stemmen nodig is om gewijzigd beloningsbeleid door de aandeelhouders goed te keuren. Nu is dat nog 50 procent. De onderneming krijgt nog wel de mogelijkheid om daarover in de statuten een kleinere meerderheid op te nemen.

Advies dat er toe doet

Het amendement verplicht dat het advies van de OR gelijktijdig met het voorstel om het bezoldigingsbeleid vast te stellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden moet worden. En als het advies van de OR niet of maar gedeeltelijk wordt overgenomen door de remuneratiecommissie, dan moet dat schriftelijk aan de algemene vergadering van aandeelhouders gemotiveerd worden. En de OR krijgt het recht om het OR-advies in de algemene vergadering toe te lichten. Doorgaans doet de OR-voorzitter dat of en door de OR-voorzitter aangewezen OR-lid.

Ondernemingsraden van structuurvennootschappen hebben een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen (RvC). In ieder geval moeten de door de OR aanbevolen RvC-leden deel uitmaken van de remuneratiecommissie, dat is de commissie die zich namens de RvC met de beloning van de bestuurders bezighoudt. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

De amendementen zijn een logisch vervolg op de wetswijzigingen uit 2018 en 2019 waardoor de OR niet alleen recht heeft op informatie over de beloningsverhoudingen in de organisatie, maar ook verplicht – in organisaties met meer dan 100 personeelsleden – daarover 1x per jaar met de bestuurder moet overleggen. Alle wijzigingen zijn erop gericht meer invloed op de beloningsverhoudingen te krijgen, al zijn en blijven het de aandeelhouders die het uiteindelijke besluit nemen.

Mediaan

De mediaan is de middelste waarneming in een reeks. Zet alle 19.886 medewerkers van de onderneming een rij en vraag de man of vrouw die precies in het midden staat wat-ie verdient en je hebt de mediaan. Vervolgens kan berekend worden in welke verhouding tot de mediaan beloond wordt.

In 2016 kreeg de topman van KPN het 28-voudige van de mediaan; voor ING was dat 27. Het deze manier berekenen van de beloningsverhoudingen zorgt voor overzicht

Eerste Kamer nog aan zet

De amendementen hebben betrekking op de Wet op het Financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer, en wijzigingen van Europese richtlijnen die de betrokkenheid van aandeelhouders bevorderen. De voorgestelde wetswijzigingen vereisen nog de instemming van de Eerste Kamer voordat ze van kracht kunnen worden.

  • Meer over de amendementen lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de beloningsverhoudingen en de beloning aan de top? Stuur een mail