OR overheid heeft werk te doen bij invoering WNRA

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) krijgen ambtenaren dezelfde rechtspositie als andere ‘gewone’ werknemers. Inmiddels zijn er cao’s afgesproken voor gemeenten en provincies en nemen die op 1-1-2020 de plaats in van de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling zoals CAR-UWO en CAP voor ambtenaren. Nu zijn ambtenaren nog aan het werk op grond van een aanstelling, straks hebben ze daarvoor een arbeidsovereenkomst. Een deel van de arbeidsvoorwaarden komt mogelijk terecht in het personeelshandboek en bevat regelingen waarop de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.

Als de WNRA van kracht wordt zullen alle aanstellingen van ambtenaren van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Daarop zijn wel wat uitzonderingen, want ambtenaren die werken bij de politie, defensie, de rechterlijke macht en politieke bestuurders zijn daarvan uitgesloten. Die blijven hun aanstelling houden.

De inhoud van de arbeidsovereenkomst is van belang

Naast de automatische overgang naar een arbeidsovereenkomst kan de werkgever ook de keuze maken om werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, waarop elke medewerker een handtekening moet zetten. Daarin kan dan worden opgenomen welke cao van toepassing is, dat een personeelshandboek met personele regelingen deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en dat het een eenzijdig wijzigingsbeding bevat waarmee de werkgever in zwaarwegende omstandigheden eenzijdig van de gemaakte afspraken kan afwijken.

Inventariseren van personele regelingen

Alle personele regelingen die van kracht zijn moeten door de overheidswerkgevers vóór 1-1-2020 geïnventariseerd zijn. Een deel ervan zal in de cao’s worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenregeling die de opbouw van een pensioen bij het ABP regelt. Maar er zullen ook regelingen zijn die na 1-1-2020 niet in de cao terug te vinden zijn, maar op organisatieniveau afgesproken moeten worden. Als dat regelingen zijn die in het eerste lid van artikel 27 worden opgesomd, dan is het instemmingsrecht van de OR daarop van toepassing. Voor de OR is het dus van belang om te toetsen of de inventarisatie door de werkgever compleet is en te beoordelen of alle bestaande regelingen in de cao of in het eigen personeelshandboek worden voortgezet.

Andere status georganiseerd overleg

Het georganiseerd overleg (GO) is voor de overheid de plaats geweest waar – op basis van overeenstemmingsrecht – tussen bonden en werkgever afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden en regelingen op dat gebied. Het GO oude stijl komt per 1-1-2020 te vervallen, daarmee leveren de bonden hun overeenstemmingsrecht in.
Werkgevers hebben de keuze om in voorkomende gevallen met bonden of met de OR afspraken te maken over het opvangen van personele gevolgen in een sociaal plan.
Na 1-1-2020 blijft het GO bestaan, maar zonder het overeenstemmingsrecht. In het overleg zijn er een beperkt aantal regelingen die met de bonden besproken moeten worden. Als het regelingen zijn die in artikel 27 worden opgesomd en waarover de bonden met de werkgever afspraken maken, dan vervalt het instemmingsrecht van de OR. Voor de ondernemingsraden is daarom een goede communicatie en samenwerking met de bonden aan te bevelen.


  • Meer informatie over de WNRA? Klik hier
  • Meer informatie over het personeelshandboek lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de invoering WNRA? Stuur een mail