Geschil door Ondernemingskamer alsnog opgelost

De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam is succesvol geweest in het zoeken naar een minnelijke oplossing in een conflict tussen de ondernemingsraad en de gemeente Almelo. De OR wordt nu opnieuw om advies gevraagd én ontvangt daarvoor de benodigde informatie.

De OR was eerder gevallen over het ontbreken van de inrichtingsplannen bij het formatieplaatsenplan in de adviesaanvraag over herinrichting van de organisatie. Nu krijgt de raad die informatie wel. OR en bestuurder hebben in een gezamenlijke brief aan het personeel geschreven dat nogmaals aan de OR om advies wordt gevraagd over het formatieplaatsenplan.
Bij de OK was afgesproken dat er bemiddeld zou worden door de OK. Dat heeft tot gevolg gehad de OR nu opnieuw kan adviseren, maar nu met de noodzakelijke informatie. De procedure bij de OK is door de ondernemingsraad ingetrokken. Er volgt dan ook geen uitspraak door de OK.

De ondernemingsraad heeft in eerste instantie wel geadviseerd, maar de bestuurder heeft verzuimd om het definitieve besluit afdoende te motiveren. Artikel 25 5e lid verplicht de bestuurder om het al dan niet overnemen van het OR-advies te motiveren. Daarom stapte de ondernemingsraad naar de OK.

Commentaar

Bij de OK wordt doorgaans getoetst over de OR in redelijkheid tot een advies heeft kunnen komen. Die ‘redelijkheid’ wordt onder meer ingevuld door de beschikbare informatie voor de ondernemingsraad. Op voorhand is het duidelijk dat alleen adviseren over een formatieplaatsenplan zonder de inrichtingsplannen voor de organisatie te kennen niet erg ‘redelijk’ is.
Nadat een advies over het voorgenomen besluit gegeven is dient de bestuurder met een gemotiveerd definitief besluit te komen. Daaruit zal ook moeten blijken wat de bestuurder met adviezen van de ondernemingsraad heeft gedaan en met welke motivatie.


Als OR aan de slag met een adviesaanvraag? Stuur een mail