Diversiteit blijkt geen sexy onderwerp in organisaties

Werkgevers maken zich niet druk over de diversiteit van het personeel en ze voeren er dan ook geen gericht beleid op. Dat is een conclusie uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is uitgevoerd. En dat is best vreemd, want elke ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op dat gebied.

In samenhang met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van SZW is aan een onderzoeksbureau gevraagd om onderzoek te doen naar de rol van diversiteit op het werk. Managers en HR-medewerkers blijken daar niet erg veel aandacht aan te geven. De aandacht gaat meer uit naar personeelskrapte, voorbestaan van de organisatie, versterken van de concurrentiekracht of uitbreiden van marktaandeel.

Er wordt wel gewerkt aan de personeelssamenstelling

Door managers en HR-professionals wordt wel gewerkt aan de personeelssamenstelling, maar dan meer op het gebied van de man/vrouwverhouding of een goede verdeling van werknemers over de verschillende leeftijdscategorieën. Het bewust werken aan meer diversiteit in de personeelspopulatie is vaak geen onderwerp waar actief aan gewerkt wordt.

We zijn voor de voordelen, maar tegen de nadelen

Wanneer diversiteit meer omzet kan biedt, dan is er natuurlijk wel belangstelling voor. Ze zien voordelen als meer invalshoeken vanuit het personeel, positief imago voor de organisatie en een betere werksfeer. De nadelen zien ze vooral in problemen die met de etniciteit te maken kunnen hebben en zijn er vooroordelen over werknemers met een migrantenachtergrond.
Bij werving en selectie van nieuw personeel wordt vooral gekeken naar geschiktheid voor de functie en nauwelijks naar de toegevoegde waarde die een sollicitant kan hebben voor de diversiteit in de organisatie.

Wettelijke taak voor elke ondernemingsraad

Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (Wor) geeft aan elke ondernemingsraad de wettelijke taak om arbeidsdeelname van minderheden en arbeidsbeperkten te bevorderen en discriminatie – op grond van wat dan ook – tegen te gaan. Dat kan door het onderwerp met regelmaat op de overlegagenda te zetten en bij instemmingsverzoeken over de werving en selectie van personeel alleen in te stemmen als er afdoende maatregelen worden getroffen om diversiteit van personeel te bevorderen. De ondernemingsraad kan beginnen met veranderingen op dat gebied door het goede voorbeeld te geven en het een ‘sexy’ onderwerp te maken.


  • Zelf het onderzoeksrapport lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met diversiteitsbeleid? Stuur een mail