Laatste jaar voor het ambtenarenrecht

Op 1-1-2020 treedt – als alles volgens plan verloopt – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf die datum vallen ook de ambtenaren onder het gebruikelijke arbeidsrecht en vervalt (met wat uitzonderingen) het ambtenarenrecht. Een overzicht over de actuele ontwikkelingen.

Wetgevingstraject loop vóór

Het wetgevingstraject loopt zelfs wat voor op het schema: de aanpassingswetgeving van de Wnra kan waarschijnlijk al vóór het najaar van 2019 worden gepubliceerd. De Raad van State heeft dit najaar advies uitgebracht en had geen opmerkingen bij de voorstellen. De wetsvoorstellen liggen inmiddels bij de Tweede Kamer.

Sector waterschappen heeft nieuwe werkgeversvereniging

De waterschapssector heeft een nieuwe werkgeversvereniging: de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). Met deze vereniging wordt onderhandeld over een nieuwe cao voor de waterschappen. De Vwvw neemt de werkgeverstaken over van de Unie van Waterschappen.

Omzetten van regelingen naar personeelshandboek voor provincies

Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een webportal gelanceerd met ondersteunende informatie en factsheets over de Wrna. De ondernemingsraad wordt op deze manier ondersteund bij zijn nieuwe taak en bij het vastleggen van de nieuwe arbeidsrelatie in individuele arbeidsovereenkomsten. Er wordt gewerkt aan een handreiking voor het omzetten van bestaande personele regelingen naar het personeelshandboek.

Gemeenten

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een draaiboek gemaakt hoe de invoering van de Wnra kan worden uitgevoerd. Met behulp van het draaiboek kan elke gemeente zijn eigen projectplan maken.
De VNG heeft een ook tijdlijn gemaakt bij het draaiboek, waarbij alle fases, taken en betrokkenen tot aan de invoering van de Wnra zichtbaar worden. Inmiddels is er voor de gemeenten een concept-cao afgesloten.

Uitzondering ambtenaren in het onderwijs

De Raad van State heeft advies uitgebracht over een apart wetsvoorstel dat specifiek gaat over de onderwijssectoren, zoals het openbaar onderwijs. Het ministerie van OCW diende het wetsvoorstel in 2018 in bij de Tweede Kamer. Dat voorstel heeft tot doel om de Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing te laten zijn voor de onderwijssectoren. De onderwijssectoren hebben over onderwerpen als integriteit, nevenwerkzaamheden, het melden van misstanden, het vaststellen van beleid ten aanzien van veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld, afspraken gemaakt in de eigen cao’s en codes, die zowel voor het openbaar als het bijzonder onderwijs gelden. Deze afspraken zijn beter toegesneden op de onderwijspraktijk en dus beter passend dan de bepalingen uit de Ambtenarenwet 2017.

Uitzonderingen

De Wnra geldt om verschillende redenen niet voor alle ambtenaren. De volgende groepen zijn daarvan uitgesloten:

 • politieke ambtsdragers: bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
 • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
 • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
 • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
 • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Welke rol heeft de OR bij de invoering Wrna?

De ondernemingsraad heeft – vanuit artikel 28 van de WOR – de wettelijke taak om toe te zien op een juiste toepassing van (wettelijke) regels en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Het is dan ook van belang dat de invoering van de Wnra met de OR wordt afgestemd. Op die manier is er de mogelijkheid om invloed te hebben op de nieuwe afspraken die gemaakt worden. Denk aan de personele regelingen die niet in de huidige arbeidsvoorwaarden van Rijk, provincie of gemeenten geregeld zijn, maar die als gevolg van de Wnra gewijzigd moeten worden. Daarvan is sprake als de regeling verwijzingen bevat naar de nu nog bestaande regelingen zoals CAR/UWO, CAP of ARAR.

Meer lezen?

 • Webportal Interprovinciaal Overleg: klik hier
 • Concept-cao gemeenten. Klik hier
 • Draaiboek VGN: Klik hier
 • Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs. Klik hier
 • Als OR aan de slag met de Wnra? Stuur een mail