Werken met arbeidsgehandicapten makkelijker maken

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, dan zit daar nogal wat administratief gedoe aan vast. Dat zou zo maar eens een reden kunnen zijn om er dan maar niet aan te beginnen. Daarentegen heeft elke ondernemingsraad de wettelijke plicht om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren. Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil me een aantal maatregelen de administratieve lastendruk voor de werkgever op dit gebied verminderen. Een extra argument voor de OR om zijn taak op dit gebied op te pakken.

De staatssecretaris wil de regels voor werkgevers en werkzoekenden vereenvoudigen. Zo moeten werkgevers naar de gemeente voor het aanvragen van loonkostensubsidie en voor een no-riskpolis voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het zijn werknemers die – om fysieke, sociale of psychische redenen – niet zelf in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Het UWV is verantwoordelijk voor het doelgroepregister, waarin de werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen zijn opgenomen. Het UWV doet de arbeidsbemiddeling, maar voor de subsidies moet de werkgever naar de gemeente. De procedures voor deze aanvragen moet fors versimpeld worden, zodat het administratief gedoe geen hindernis vormt voor het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking.
Van Ark wil ook dat er makkelijker tussen de verschillende regelingen kan worden geswitcht kan worden als een regeling (tijdelijk) niet meer past bij wat de arbeidsgehandicapte nodig heeft. Daarnaast is er een voorstel om de Wajong te vereenvoudigen en wil ze belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong aan het werk te komen.

Minimumloonschaal in cao’s

Ook de vakbonden krijgen een rol in het vergroten van de kansen op het aannemen van personeel. Zo zou er in elke cao een salarisschaal met minimumloon moeten komen. Nu krijgen de laagste betaalden op grond van de cao zo’n 120 procent van het minimumloon. Voor veel werkgevers Is dan het in dienstnemen van een arbeidsbeperkte te duur.

Wat kan de ondernemingsraad doen?

Het oppakken van de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten te bevorderen begint natuurlijk in het overleg met de bestuurder. Bij de bespreking van het agendapunt kan geïnventariseerd worden wat de bestuurder tegenhoudt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. En als de maatregelen van de staatssecretaris daar een goed antwoord op bieden, dan is er geen reden om tot het inhuren van deze arbeidskrachten over te gaan. Elke werkgever heeft de formele en moreel plicht om een bijdrage te leveren aan de doelstelling om in 2026 125.000 extra banen te creëren. Op een idee te geven: op zo’n 25 fte aan personeel zou 1 fte uit het doelgroepregister ingehuurd moeten worden. Bekijk dan eens hoe de verhoudingen in de eigen onderneming liggen. De noodzaak om er echt werk van te maken is toegenomen sinds het laten vervallen van de verplichting voor de overheid om 25.000 banen te creëren. Feitelijk zijn die banen er voor het bedrijfsleven bij gekomen. (lees het artikel hierover).


  • Zelf de brief van de Staatssecretaris lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de Participatiewet? Stuur een mail