Meer inzicht in je pensioenontwikkeling

Pensioenuitvoerders moeten vanaf medio 2019 aan de hand van drie scenario’s inzicht geven in de pensioenontwikkeling van de deelnemers. Het moet een beter beeld opleveren van wat het pensioen daadwerkelijk gaat worden en welke risico’s daar mee samenhangen.

Drie scenario’s

Het inzicht in de pensioenontwikkeling wordt aan de hand van drie scenario’s inzichtelijk gemaakt: een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. Tot dusverre is er op www.mijnpensioenoverzicht.nl alleen te zien wat het verwachte pensioen is. Dat wordt dus nu aangevuld met gegevens over een positief scenario met meevallers en een negatief scenario met tegenvallers. Onderwerpen als het – wel of niet – bereiken van een pensioenakkoord door overheid, werkgevers en bonden hebben invloed op de scenario’s.
De scenario’s houden rekening met economische ontwikkelingen. Het optimistische scenario gaat uit van volledige indexatie van de prijsstijgingen in de periode dat iemand nog pensioen opbouwt en daarmee op bijna volledig koopkrachtbehoud. Het pessimistische scenario kan een pensioenuitvoerder het pensioen niet laten meegroeien met de algemene prijsstijging. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de reserves van de pensioenfondsen onvoldoende zijn om de uitkeringen te verhogen zodat koopkracht behouden blijft.

Pensioenoverzicht

De scenario’s zijn een aanvulling op de informatie over het te bereiken pensioen zoals die nu beschikbaar is. Het feitelijke pensioen kan daar van afwijken door achterblijvende indexatie of zelfs kortingen op pensioenen. De scenario’s staan dan ook op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat werknemers jaarlijks van hun pensioenfonds of verzekeraar krijgen.

Rol ondernemingsraad

In principe zal elk pensioenfonds er voor moeten zorgen dat de scenario’s aan de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt uitgebreid. Let er dus op of dat daadwerkelijk gebeurd en daarmee een completer overzicht ontstaat op de ‘portemonnee voor later’.


  • Als OR aan de slag met pensioenen? Stuur een mail