Werknemers moeten bedrijfsgeheimen onder de pet houden

Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. De wet is een aanpassing aan de Europese richtlijn op dit gebied en geeft veel meer duidelijkheid wat nu precies onder een bedrijfsgeheim verstaan moet worden. En dat werknemers duidelijk gemaakt moet worden wat precies geheim gehouden moet worden.

Wat is een bedrijfsgeheim?

De wet maakt duidelijk wat een bedrijfsgeheim is, wat er aan maatregelen getroffen kan worden als er sprake is van een lek en wat een lek precies is.
De Wbb beschrijft een bedrijfsgeheim als ‘geheim, handelswaarde bezittend en onderworpen aan maatregelen om deze geheim te houden’. Daaruit volgt dat de ondernemer maatregelen moet treffen om het geheim te beveiligen. Dat bijvoorbeeld door een strikt beleid met toegangslevels tot afdelingen waar deze informatie te vinden is. Ook kan informatie versleuteld worden die alleen met de juiste toegangsrechten en ‘sleutels’ weer leesbaar gemaakt kan worden.

Geheimhoudingsbeding als maatregel om lekken te voorkomen

In arbeidsovereenkomsten kan de werkgever met een werknemer een geheimhoudingsbeding afspreken. Ook daarmee wordt aan werknemers duidelijk gemaakt dat ze bedrijfsgeheimen daadwerkelijk geheim moeten houden. Ook na hun ontslag! Het is niet de bedoeling dat na ontslag het geheim van het Coca Cola-recept op straat komt te liggen. Sommige geheimen moeten tot de dood geheim blijven.

Klokkenluiden als uitzondering om te lekken

Alleen als er sprake is van een ernstige maatschappelijke misstand zou een bedrijfsgeheim naar buiten gebracht mogen worden. En dan alleen door een melding te doen bij het Huis voor klokkenluiders. Denk daarbij aan fraude, omkoping, milieudelicten e.d. en daardoor de volksgezondheid en veiligheid van personen in gevaar komt.


  • Zelf de Wet bescherming bedrijfsgeheimen lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met bedrijfsgeheimen? Stuur een mail