SER onderzoekt aanpassing voorbeeldreglement

Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak commentaar geleverd op het voorbeeldreglement van de SER. Dat is – naast de invoering van de AVG – aanleiding voor de SER om te onderzoeken of het reglement gewijzigd moet worden. Het voorbeeldreglement wordt vaak benut voor het opstellen van het (voorlopig) OR-reglement.

De uitspraak van het Gerechtshof ging over het onderscheid in termijnen voor de kandidaatstelling tussen vakorganisaties en werknemers die zich via een vrije lijst kandidaat stellen (zie Nieuwsbrief Medezeggenschap https://nieuwsbriefmedezeggenschap.nl/2018/10/03/voorbeeldreglement-ser-deugt-niet/).
De SER gaat bekijken of aanpassing van het reglement noodzakelijk is, al laat het actuele voorbeeldreglement alle ruimte om één datum te kiezen voor het bekend maken van georganiseerde (vakbonden) en ongeorganiseerde (vrije lijsten) kandidaten.
Het voorbeeldreglement maakt wel onderscheid in de termijnen waarbinnen kandidatenlijsten bij de verkiezingscommissie bekend moeten zijn. De SER heeft na het vervallen van het handtekeningvereiste in 2013 ervoor gekozen om verschillende termijnen te hanteren. Dat had te maken met het gegeven dat er kandidaten zijn die lid zijn van een vakbond, maar niet weten of hun bond een lijst gaat indienen of vaststellen dat ze zich via een vrije lijst kandidaat stellen omdat ze niet op de lijst van de vakorganisatie voorkomen. De SER zou in het reglement kunnen opnemen dat dat datum waarop de kandidatenlijsten bekend worden gemaakt voor vakbondslijsten en vrije lijsten dezelfde is, maar dat de termijnen voor het indienen ervan kunnen verschillen.

AVG en OR-verkiezingen

De invoering van AVG maakt het niet langer mogelijk om gebruik te maken van de ontheffing die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nog wel had. Het was op grond van die uitzondering mogelijk dat de ondernemer zijn personeelsbestand naar de vakbond kon sturen om de bond de gelegenheid te geven zijn leden eruit te filteren die in de betreffende onderneming werkzaam zijn. Het wordt voor de verkiezingscommissie – behalve op de man/vrouw af vragen naar het lidmaatschap van de bond – onmogelijk om vast te stellen of een werknemer daadwerkelijk lid is van een bond.
Ook de invoering van AVG is voor de SER aanleiding om nog en kritisch naar het voorbeeldreglement te kijken.


  • Als OR de slag met het OR-reglement? Stuur een mail