Participatiewet wordt aangepast

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een motie die het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven laat vervallen voor het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op die manier maakt het voor naleving van de wet niet meer uit of de baan voor de overheid of het bedrijfsleven gecreëerd wordt.

Taakstelling onveranderd

Door de motie wordt de taakstelling van de Participatiewet niet veranderd. Moest voorheen het bedrijfsleven – gerekend vanaf peildatum 1-1-2013 – tot 2026 100.000 banen creëren en de overheid 25.000, nu vervalt dat onderscheid en zijn ze samen goed voor 125.000 banen in 2026. De motie wordt vooral gemotiveerd door het feit dat de overheid al twee jaar achter elkaar niet de beoogde banen voor elkaar kreeg. Een belangrijke reden volgens staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt in het feit dat overheden veel diensten bij het bedrijfsleven inkopen en daardoor er niet aan toekomen om zelf banen te creëren. De diensten zoals schoonmaakwerk of catering lenen zich goed voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, zodat op die manier het bedrijfsleven zijn quotum aan banen wel haalt, maar de overheid niet.
Dat de overheid er ook voor kan kiezen om zelf de organisatie van schoonmaak of catering voor haar rekening te nemen lijkt helemaal naar de achtergrond te verdwijnen. Bij aanvang van de Participatiewet in 2015 was dat nog wel de bedoeling.
Eind 2018 moeten er concrete acties en afspraken liggen voor overheidswerkgevers over hoe die zich (extra) gaan inspannen voor het creëren van banen voor arbeidsbeperkten.

Taak voor de OR

Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten te bevorderen (WOR – artikel 28 – 3e lid). Met de Participatiewet zou dat voor elke OR een stimulans moeten zijn om die wettelijke taak ter harte te nemen. Agenderen dus voor overleg met de bestuurder!


  • Als OR aan de slag met de Participatiewet? Stuur een mail