Voorbereiden op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Als op 1-1-2020 – de geplande invoeringsdatum – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt, is daarmee een nieuw rechtsstelsel voor ambtenaren ingevoerd. Van de huidige aanstelling wordt overgegaan naar een arbeidsovereenkomst zoals die voor alle niet-ambtenaren al jaren van kracht is. Ook bij procedures gaat het in de toekomst anders, voortaan wordt er volgens het civiel recht geprocedeerd in plaats van het huidige bestuursrecht. Ook de OR kan zich met de voorbereidingen op deze veranderingen bemoeien. Op tijd starten met de veranderingen is zeker aan te bevelen.

Transitieteam

Het ligt voor de hand dat overheidsorganisaties een transitieteam samenstellen die zich met de invoering van de Wnra in de organisatie gaat bezig houden. Het team kan bijvoorbeeld worden samengesteld uit HR-medewerkers en -leidinggevenden, arbeidsrechtjurist, communicatiemedewerker, financiële expertise en een afvaardiging van de ondernemingsraad. Op die manier is de OR direct en uit de eerste hand geïnformeerd over de te nemen stappen en de voortgang van het team. Het team kan als eerste aan de slag met het inventariseren van de geldende arbeidsvoorwaarden. Elke ambtenaar krijgt bij invoering van de Wnra een arbeidsovereenkomst en alle al gemaakte afspraken gaan van rechtswege mee over. In dat geval is het nodig om die afspraken te inventariseren, zodat duidelijkheid ontstaat over de afspraken, toezeggingen en beslissingen. Denk aan: duur van het dienstverband, inschaling, arbeidstijden, rooster, verlofafspraken, studiefaciliteiten of faciliteiten voor de uitoefening van de functie studiefaciliteiten. Elke gemaakte afspraak telt; het is van belang om die vast te leggen, zodat daar in de toekomst geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Personeelshandboek

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een verwijzing opgenomen naar het personeelshandboek. Alle regelingen en bepalingen die daarin zijn opgenomen werken door in de arbeidsovereenkomst en kunnen werknemer en werkgever daaraan rechten ontlenen. Het transitieteam doet er dan ook goed aan er voor te zorgen dat het personeelshandboek up-to-date is, zodat bij aanvang van de arbeidsovereenkomst een verwijzing naar het personeelshandboek kan worden opgenomen en die dan ook direct van kracht is. Natuurlijk moeten regelingen die in artikel 27 zijn opgenomen voor instemming aan de OR worden voorgelegd als die bij het doorlopen van het handboek worden gewijzigd.

Nieuwe kennis nodig

Er is bij het transitieteam de nodige kennis nodig om de overgang naar de Wnra soepel te laten verlopen. Niet alleen kennis over de overgang van het ene systeem naar het andere, maar ook kennis over het nieuwe stelsel. Er wordt dan ook het nodige aan scholing aangeboden door o.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de OR kan zich alvast op de veranderingen voorbereiden door de Wnra in de scholing te programmeren.

Standaarddocumenten

Door de Wnra moet in het vervolg met andere standaarddocumenten gewerkt gaan worden, dus is het zaak om die alvast voor te bereiden. Denk aan een model om per medewerker de individuele afspraken te inventariseren of een standaard arbeidsovereenkomst voor huidig of nieuw personeel. Daarnaast zijn er nog de nodige documenten nodig zoals wat er in het digitale personeelsdossier wordt opgenomen, het incorporatiebeding waardoor de cao ook van toepassing wordt verklaard voor abtenaren die geen vakbondslid zijn, de aanzeggingsbrief voor het al dan niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, de standaardvaststellingsovereenkomst e.d. Ook hier kan het instemmingsrecht van de OR aan de orde zijn als de nieuwe regeling afwijkt van de bestaande en die in artikel 27 1e lid wordt opgesomd en niet inhoudelijk in de cao geregeld worden.


Als OR aan de slag met de Wnra? Stuur een mail