Stimulans voor meer vrouwen aan de top blijft nodig

Omdat de organisaties die zich al langer toeleggen op diversiteitsbeleid melden dat 30% vrouwen in de top aantoonbaar haalbaar is wil het kabinet ‘stevige maatregelen’ treffen als er in 2019 het aantal vrouwen in de top niet is toegenomen.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) ligt het tempo waarin vrouwen naar en in de top van bedrijven en organisaties doorstromen en de culturele diversiteit zich ontwikkelt veel te laag.
Er zijn – zoals bekend is gemaakt – 262 organisaties die volgens de regels van het Charter Talent naar de Top werken en die blijken wel in staat het streefpercentage van minstens 30% vrouwen op topposities te halen. Deze organisaties kunnen zich met 36,9% vrouwen in de Raad van Commissarissen en 27,2% vrouwen in de Raad van Bestuur koplopers in Nederland noemen.
Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het vergroten van de culturele diversiteit en genderdiversiteit.

30 procent is het minimum

Het wettelijk streefcijfer is een minimum van 30% m/v-verdeling in bestuur en toezicht, zoals Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De Nederlandse vennootschappen die onder de Wet bestuur en toezicht (Wtb) vallen halen dat streefcijfer bij lange na niet: gemiddeld gaat het bij hen om een povere 16% vrouwen in de RvC, en nog geen 12% vrouwen in de RvB. Het streefcijfer voor het aantal vrouwen komt bijvoorbeeld ook terug in de Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven. Vrouwen in de top nu het best vertegenwoordigd bij werkgevers- en werknemersorganisaties, gevolgd door de woningcorporaties. De sector consultancy en organisatie/HR scoort wat diversiteit betreft het slechtst.

Diversiteitsbeleid is de sleutel, ook voor de OR

Uit de cijfers van ‘Talent naar de Top’ blijkt dat het aantal vrouwen in de top duidelijk sterker toeneemt in die organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. En juist daar kan de ondernemingsraad wat aan doen. Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft elke OR de wettelijke taak om diversiteitsbeleid en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Agendeer het beleid op de overlegagenda en doe voorstellen als er verbetering mogelijk is voor het diversiteitsbeleid. Dat geldt niet alleen voor de positie van de vrouw, maar ook voor mensen met een arbeidsbeperking (Participatiewet) of een andere culturele achtergrond. Het diversiteitsbeleid wordt zichtbaar in de regelingen voor werving & selectie van personeel, het aanname- en promotiebeleid, scholingsaanbod en arbeidsomstandighedenbeleid. In alle gevallen zijn regelingen op deze gebieden instemmingsplichtig. Toets dan ook of een voorgestelde regeling de diversiteit bevordert of… kom met een initiatiefvoorstel (artikel 23 van de WOR).


  • Meer lezen over ‘Talent naar de Top’? Klik hier
  • Als OR aan de slag met diversiteitsbeleid? Klik hier