Bestendig gedrag is óók een regeling

Door een uitspraak van de kantonrechter wordt nog eens duidelijk dat extra vergoedingen als arbeidsvoorwaarden gezien moeten worden, óók als er niets over in de arbeidsovereenkomst of (ondernemings)cao terug te vinden valt.

Werknemers van een bedrijf waarvoor de FNV een ondernemings-cao heeft afgesloten krijgen vanaf 2001 – buiten die cao om – extra vergoedingen voor consignatiediensten. Zo krijgen ze bovenop de vergoeding voor de gewerkte uren standaard 2 uur extra uitbetaald en werden de reisuren voor een oproep als overuren betaald.
Als de werkgever op 1-1-2017 deze vergoedingen ten nadele van de werknemers wijzigt; stapt de FNV naar de kantonrechter om daar verandering in te brengen. De vakorganisatie wil dat de toeslagen voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid worden gezien als loon en dus ook meetellen in de doorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid.

Uitspraak kantonrechter

Volgens de kantonrechter staat vast dat over de extra vergoedingen niets in cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Maar ook dat gedurende een periode van meer dan 15 jaar deze vergoedingen worden uitgekeerd, uren worden vastgelegd en e.e.a. wordt verantwoord in salarisstroken en maandoverzichten. De werkgever heeft geen toestemming gevraagd aan de werknemers voor het wijzigen van de extra vergoedingen en kan geen beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding. De kantonrechter staat de eenzijdige wijziging door de werkgever niet toe.
Ook de wijzigingen die de werkgever voor de loondoorbetaling tijdens de eerste week ziekte wilde doorvoeren kunnen – wat de kantonrechter betreft – niet door de beugel. Ook hier verliest de werkgever het geding.

Bestendig gedrag blijkt óók een regeling

De uitspraak maakt nog eens duidelijk dat extra regelingen tot de bestaande arbeidsvoorwaarden gerekend moeten worden, ook al is dat formeel nergens vastgelegd. Als de werkgever dat al jaren zo gedaan heeft, dan mag worden aangenomen dat dit op basis van een regeling wordt toepast. En het wijzigen van zo’n regeling is veelal instemmingsplichtig of is in strijd met de cao. Onderzoek eens of er in de onderneming of organisatie dergelijke regelingen voorkomen. Denk aan extra vergoedingen voor verblijf, reistijd, compensatieregelingen in vrije tijd of geld, reiskosten e.d. Soms is het ontstaan van een regeling niet meer te achterhalen ‘we doen het altijd zo’, maar kunnen er problemen ontstaan als de ondernemer van de regeling af wil. De uitspraak van de kantonrechter is een steuntje in de rug om de gevolgen voor het personeel aanzienlijk te beperken.


Zelf de uitspraak lezen? Klik hier

Als OR aan de slag met personele regelingen? Stuur een mail