Wijzigingen in Arbowet per 1 juli helemaal van kracht

Wat moet er in het basiscontract?

In het basiscontract moet in ieder geval de volgende punten worden opgenomen:
 •  hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld;
 •  hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld;
 •  dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken;
 •  dat elke werknemer de mogelijkheid heeft om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies van de bedrijfsarts en daarvoor de procedures zijn vastgelegd;
 •  een klachtenprocedure is vastgelegd waarlangs een werknemer een klacht kan indienen over de dienstverlening door de arbodienst;
 •  de bedrijfsarts tijd moet kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en (verplicht) melden van beroepsziekten
 •  de advisering door over preventieve maatregelen van de onderneming aan de werkgever door de bedrijfsarts zijn opgenomen.

Boetes van Inspectie SZW

Een ondeugdelijk contract met de arbodienst kan de ondernemer op kosten jagen. Per omissie in het contract zijn boetbedragen vastgesteld:
Boetes omtrent het basiscontract
 •  Geen basiscontract (kan direct worden opgelegd) € 1.500
 •  Basiscontract niet compleet  € 750
 •  Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract.  € 750
 •  De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract   € 1.500
Boetes omtrent preventiemedewerkers
 •  Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers).  € 1.500
Boetes omtrent open spreekuur
 •  Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur.  € 1.500
Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
 •  Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.  € 1.500
 •  Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken. € 1.500
 •  Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist.  € 340
Boetes omtrent second opinion
 •  Geen mogelijkheid tot second opinion  € 1.500
 •  Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion.  € 750
Over het algemeen zal Inspectie SZW – bij niet al te grote overtredingen – eerst een eis tot naleving van de wet vorderen. Als die eis vervolgens niet tijdig genoeg wordt nageleefd, volgt alsnog een boete. De overtredingen zijn bij Inspectie SZW ingedeeld in zeven categorieën normbedragen die variëren van € 340 tot en met € 13.500. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet onverwijld meldt en waarbij de Inspectie SWZ geen onderzoek meer kan verrichten. In sommige gevallen kan een boete worden verhoogd of verlaagd.
Van verhoging is sprake als:
 •  een arbeidsongeval leidt tot de dood wordt de boete vermenigvuldigd met 5;
 •  bij een arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel of ziekenhuisopname wordt de boete vermenigvuldigd met 4;
 •  de overtreding is aangemerkt als ‘zware overtreding’, dan wordt een vermenigvuldiging van 2 toegepast;
 •  meer dan 10 respectievelijk meer dan 50 werknemers zijn blootgesteld kan de boete met 1,5 respectievelijk 2 worden vermenigvuldigd.
Matiging van de boete kan worden toegepast als:
 •  de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de arbeidsomstandighedenwetgeving;
 •  de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
 •  er adequate instructies zijn gegeven;
 •  er adequaat toezicht is gehouden.
In sommige gevallen kan de werknemer een boete krijgen als hij aantoonbaar de instructies van zijn werkgever – bijvoorbeeld over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen – niet heeft opgevolgd.

 •  Als ondernemingsraad aan de slag met de arbeidsomstandigheden? Klik hier