Verplicht overleg over beloningsverhoudingen in de WOR

‘In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen’. Dat is de letterlijke tekst die in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt opgenomen. Er wordt daarin verwezen naar de bepalingen uit het informatierechtartikel 31d van de WOR. De OR moet ten minste twee keer per jaar geïnformeerd worden over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de onderneming werkzame personen. Ook over wijzigingen – uitgedrukt in percentages – in die afspraken moet de OR geïnformeerd worden.

Voorwaarden aan de informatie aan de OR

Artikel 31d bevat ook voorwaarden waaraan de rapportage over de beloningsverhoudingen moet voldoen: ‘Indien een groep, het bestuur of het toezichthoudend orgaan uit minder dan vijf personen bestaat, is het mogelijk om twee of meer functies samen te voegen, zodat een groep van ten minste vijf personen ontstaat.’ Deze bepaling moet er voor zorgen dat de inkomens op individueel niveau niet bekend gemaakt hoeven te worden.

Tips voor de OR

Voor de ondernemingsraad is het van belang om met de bestuurder afspraken te maken over de wijze waarop de rapportage wordt samengesteld, zoals hoe de functies/groepen worden samengevoegd, maar ook dat vervolgrapportages op eenzelfde manier worden samengesteld. Alleen op die manier is er grip te houden op de beloningsontwikkelingen.
Ook kan de raad de data afspreken wanneer de informatie wordt aangeleverd en wanneer in de overlegvergadering de beloningsverhoudingen besproken gaan worden.
Eén van de twee overlegvergaderingen over de algemene gang van zaken (artikel 24) lijkt een voor de hand liggende keuze te zijn. Bij dit overleg is in de meeste gevallen een delegatie van het toezichthoudend orgaan (RvT of RvC) aanwezig. Ook hun beloning – in verhouding tot andere beloningen in de onderneming – is onderdeel van de besprekingen.
  •  Meer lezen over het wetsvoorstel? Klik hier
  •  Het wetsvoorstel zelf lezen? Klik hier
  •  Als OR aan de slag met beloningsverhoudingen? Klik hier