OR & strategische personeelsplanning

Raadpleeg de achterban

De ondernemingsraad kan het initiatief nemen om de strategische personeelsplanning met de bestuurder te bespreken. Agenderen voor de overlegagenda is dan het vertrekpunt. Ter voorbereiding daarop  kan de OR bij de achterban te rade gaan voor welke afdelingen de personeelsplanning op korte of wat langere termijn een probleem gaat vormen. Denk na over aantallen, maar ook over veranderende functies en de benodigde competenties die daarvoor nodig zijn. Als afdelingen geautomatiseerd worden en robots werk van medewerkers overnemen, dan vervalt er werk, maar ontstaan er nieuwe banen, omdat de robots ook geprogrammeerd en onderhouden moeten worden.
Welke kennis is aanwezig en welke kennis ontbreekt in het bedrijf? Waar knelt het of waar gaat het – op termijn - knellen?

Werk voor bestuurder en HR- of P&O-afdeling

Voor wat de bestuurder betreft: zijn er knelpunten in de ambities van het bedrijf te benoemen en het aanwezige personeelsbestand? Groei van omzet en onderneming of de energietransitie zijn aantrekkelijke doelen, maar daarvoor is óók voldoende en bevoegd en bekwaam personeel nodig.
Natuurlijk is een goede analyse door de HR- of P&O-afdeling van wat er nu in de onderneming werkzaam is van groot belang: leeftijdsopbouw, contractvormen in vast en flexibel personeel, kennis, kunde en de verhouding van mannen en vrouwen zijn daar onderdeel van. Ook uit de deze analyse zouden vergelijkbare knelpunten moeten komen als die de OR in zijn achterbanonderzoek heeft gevonden.
Bespreek vervolgens met de bestuurder wat de OR aan inzichten heeft opgedaan en welke maatregelen er nodig zijn om tijdig te starten met de benodigde veranderingen. Bespreek ook welke maatregelen er nú genomen moeten worden om straks voorbereid te zijn. Denk aan afspraken over opleidingsbeleid, arbo-beleid, beleid voor het vasthouden van jonge talenten, maatregelen om vooral de oudere werknemers duurzaam inzetbaar te houden e.d. Vaak bestaan er al de nodige personele regelingen, maar worden die te weinig ingezet om medewerkers inzetbaar te houden en op die manier te laten bijdragen aan strategisch personeelsbeleid.

  •  Als ondernemingsraad aan de slag met de strategische personeelsplanning? Klik hier