Meer banen voor mensen met beperking

In 2026 moeten er 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd zijn; 100.000 door het bedrijfsleven, 25.000 door de overheid. Dat zijn vooral mensen die niet zelfstandig in staat zijn om zelfstandig het minimum loon te verdienen en daardoor in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Werkgevers die deze mensen werk bieden komen in aanmerking voor loonkostensubsidie, waardoor het betaalbaar wordt om mensen met een fysieke, psychische of sociale beperking in dienst te nemen.

Overheid loopt achter

De overheid heeft 25.000 banen te creëren. Om op schema te zijn hadden er inmiddels 10.000 banen moeten zijn, maar dat zijn er 6.500. Als in 2019 opnieuw de banenafspraak niet gehaald wordt kan de quotumheffing van € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats opgelegd worden.

Rol van de ondernemingsraad

Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van gehandicapten te bevorderen (WOR, artikel 28, 3e lid). Bijvoorbeeld door het personeelsbeleid (vorderingen) op dit gebied met regelmaat te agenderen voor het overleg met de bestuurder. De werkgever heeft de wettelijke taak om uitvoering aan de Participatiewet te geven. Als richtlijn kan gerekend worden met één werknemer uit het doelgroepenregister op zo’n 25 fte om aan die wettelijke verplichting te voldoen. Het begint met de intentie van OR en bestuurder om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie uit te voeren. De loonkostensubsidie is een hulpmiddel om dat mogelijk te maken.

  •  Zelf het rapport: ‘Onderzoek naar de duurzaamheid van de banen voor de banenafspraak’ lezen? Klik hier
  •  Als ondernemingsraad aan de slag met de Participatiewet? Klik hier