Boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

De werkgever krijgt vanuit de Arbowet en Arbobesluit de nodige verplichtingen opgelegd. Als bij onderzoek door Inspectie SZW blijkt dat de werkgever zich niet aan de verplichting gehouden heeft volgt een boete. Maar ook een werknemer heeft op grond van dezelfde wet verplichtingen om veilig en gezond te werken. En bij overtreding kunnen werknemers ook een boete opgelegd krijgen. Dat kan in de papieren lopen.
 
De Inspectie SZW zal eerst beoordelen of de werkgever zich aan zijn verplichtingen gehouden heeft, bijvoorbeeld door deugdelijk beleid te voeren. Denk daarbij aan een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de uitvoering van het Plan van aanpak (PvA). Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat het personeel geïnstrueerd wordt over de wijze waarop er gewerkt moet worden en zal die instructies en aanwijzingen doorlopend moeten blijven geven. Ook is hij verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking te stellen en er op toe te zien dat de werknemers die gebruiken als dat nodig is. 

 

Verplichtingen werknemer voor veilig en gezond werken

Artikel 11 van de Arbowet bepaalt de algemene verplichtingen van werknemers. Zo zijn werknemers verplicht om op het werk te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid én die van de anderen (collega’s, bezoekers, cliënten). 
 
Werknemers zijn onder meer  verplicht om:
  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de werkgever daarvoor de juiste instructies heeft gegeven. De werkgever zal dat moeten aantonen als de Inspectie SZW daarom vraagt;
  • de PMB’s op een juiste manier te gebruiken. De werkgever moet die gratis ter beschikking stellen en instrueren hoe die gebruikt moeten worden. Vervolgens wordt van de werkgever verwacht dat hij toezicht houdt op het juiste gebruik ervan en eventueel kan aantonen dat – bij overtredingen – de werknemer op zijn gedrag is aangesproken. Bijvoorbeeld door een aantekening in zijn personeelsdossier.
  • arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen. Ook hier moet de werkgever zorgen voor de juiste instructies en toezicht op naleving van de afspraken. 
  • Gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of ondernemer. Die zal daar op zijn beurt wat mee moeten doen.
  • Scholing en opleiding te volgen om veilig te kunnen werken. Vaak gaat dat in de vorm van toolboxmeetings waarin nieuwe technieken en de veiligheidsaspecten ervan worden uitgelegd. 
 
Als een werknemer aantoonbaar in de fout is gegaan kan een de Inspectie SZW een boete (categorie 2) van maximaal € 750 aan de werknemer opleggen. De werknemer krijgt daarover een brief  met overtreding en boetebedrag. Indien nodig kan de inspecteur de werknemer horen en een verklaring vastleggen. De werknemer heeft 14 dagen de tijd om op de brief te reageren. De Inspectie SZW neemt de reactie mee in de uiteindelijke boetebeschikking.
 
De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daarbij hoort natuurlijk een werkgever die zich aan de wettelijke verplichtingen houdt, maar ook werknemers die zich verantwoordelijk gedragen voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Agendeer deze verplichtingen voor het overleg met de bestuurder als daarvoor aanleiding bestaat. Zeker op het gebied van veiligheid is voorkomen (ook van boetes) altijd de beste optie.
 
  • Als OR aan de slag met de veiligheid in het bedrijf? Klik hier