Wet normering topinkomens aangepast

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT) van kracht geworden. Hierdoor wijzigen op een paar onderdelen de regels voor de normering en openbaarmaking van beloningen en ontslagvergoedingen in de WNT. Sommige wijzigingen zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. De WNT moet ervoor zorgen dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector geen bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen krijgen. Daarnaast heeft de OR de mogelijkheid om de beloningsverhoudingen in de organisatie met de bestuurder te bespreken.
 
Vier wijzigingen in de WNT
Feitelijk zijn er vier wijzigingen in de WNT doorgevoerd. Zo is de digitale meldplicht vervallen en is het voldoende om de WNT-verantwoording in de jaarstukken te publiceren. Ook is het nu toegestaan om variabel te belonen (bonussen bijvoorbeeld) zolang het totaal van de beloningen binnen de WNT-normen blijft. Ontslaguitkeringen op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en andere collectieve regelingen zijn nu uitgesloten van de normering voor een ontslaguitkering (€ 75.000 of de beloning over 12 maanden als dat lager is). Het moet daarbij gaan om regelingen met een collectief karakter waarop de individuele topfunctionaris geen invloed heeft. Deze wijziging zorgt er voor dat topfunctionarissen in principe gebruik kunnen maken van dezelfde collectieve ontslagvoorzieningen als overige werknemers.
De vierde wijziging heeft betrekking op de WNT-verantwoording. Er is nu een vrijstelling voor kleine WNT-instellingen. Deze vrijstelling geldt voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000 en die geen verplichting hebben tot het opmaken van een jaarrekening. Verder mogen er voor deze vrijstelling ook geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de organisatie werkzaam zijn. De verantwoordingsregels zijn al van toepassing op de cijfers over geheel 2017.
 
Beloningsverhoudingen
Artikel 31d en 31e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de ondernemer om ten minste eenmaal per jaar aan de OR informatie te verstrekken over de beloningsverhoudingen (hoogte en inhoud) in de organisatie. Daarvoor moet er wel sprake zijn van een organisatie waarin 100 of meer werknemers werkzaam zijn. Door de verplichting uit de WOR heeft ook een ondernemingsraad uit de commerciële sector (waarvoor de WNT niet van toepassing is) grip op de beloningen aan de top. En natuurlijk is alleen informeren niet genoeg. De OR kan de beloningsverhoudingen natuurlijk agenderen voor de overlegvergadering, bijvoorbeeld tijdens het artikel 24-overleg.
 
Zelf de wijzigingen in de WNT lezen? Klik hier
Als OR aan de slag met de beloning van de bestuurders in de (semi)publieke sector en met de beloningsverhoudingen in het bedrijf? Klik hier