Aantal dodelijke arbeidsongevallen neemt toe

Maar liefst 70 dodelijke ongevallen op het werk zijn er in 2016 geregistreerd. Dat zijn er 19 meer dan in 2015. Daarnaast is er een toename van het aantal gevallen waarin werknemers worden uitgebuit door onderbetaling, foute uurtarieven en het ten onrechte inhouden van allerlei vergoedingen op het salaris. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. En als de Inspectie SZW komt, dan heeft de OR vergezelrecht als die bij bedrijf of organisatie komt inspecteren.
 
De toename van het aantal dodelijke ongevallen met 14 procent ten opzichte van 2015 is zorgelijk. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en de afvalsector. In 2016 werden er bij de Inspectie 2500 arbeidsongevallen gemeld. De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden.
De stijging van het aantal dodelijke ongevallen is zorgelijk, want die is hoger dan uit de toename van economie en de bedrijvigheid verklaard kan worden. De Inspectie SZW probeert zoveel als mogelijk ongevallen te voorkomen; preventie is dan ook een speerpunt in het beleid. 
In het jaarverslag wordt ook een toelichting gegeven op de maatschappelijke effecten van de inspecties. Een verantwoording in cijfers zou alleen het verrichten van korte inspecties stimuleren, zodat dat aantal een vertekend beeld kan geven op de daadwerkelijke maatschappelijke gevolgen van de inspecties. 
 
Een ander zorgelijk punt is de onderbetaling en uitbuiting van werknemers. Te weinig geld, te lange werkdagen en het inhouden van onterechte kosten komen veel voor. In maar liefst 40 procent van de inspecties wordt gehandhaafd  door middel van sancties, een toename van 20 procent. 
Met behulp van de zelfinspectietool ‘Eerlijk werken’ kan werknemer, werkgever en OR zelf vaststellen of er daadwerkelijk eerlijk gewerkt én beloond wordt. http://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl/.
Tegelijk met het verschijnen van het jaarverslag is ook een nieuwe website gelanceerd.
 
Vergezelrecht OR en PVT
Als de Inspectie SZW komt inspecteren, dan heeft de ondernemingsraad of PVT vergezelrecht (Artikel 12, lid 4b Arbowet) en om een gesprek onder vier ogen te hebben met de inspecteur (artikel 12, lid 4a). Ook dient de OR of PVT rechtstreeks een rapport van ongevalsonderzoek of inspectie te ontvangen (artikel 24, lid 5). Maak gebruik van deze mogelijkheden om zelf te kunnen vaststellen wat nog niet aan de arbeidsomstandigheden deugd.
 
  • Zelf het jaarverslag online lezen? Klik hier
  • Het verslag downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden? Klik hier