Pak het pesten aan

Een half miljoen werknemers heeft op het werk met pestgedrag te maken. Voor de organisatie een kostenpost door verminderde productiviteit, oplopend verzuim en een negatieve werksfeer. Voor de werknemer de kans op allerlei psychische en fysieke klachten, trauma’s en de kans op verzuim. 
Alle reden om ongewenst gedrag aan te pakken en daar heeft de ondernemingsraad óók een belangrijke rol in. TNO heeft een uitgebreide roadmap (48 blz) ontwikkeld om de OR daarbij te helpen.
 
Natuurlijk mag van de werkgever actief beleid verwacht worden om de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van zijn personeel doorlopend te verbeteren. Het terugdringen van pestgedrag is dan één van de doelen die de werkgever kan stellen. De ondernemingsraad kan – op zijn beurt – daar een bijdragen aan leveren. 
In de roadmap ‘Aanpak pesten’ van TNO staan drie routes beschreven die een ondernemingsraad kan volgen om pesten te helpen voorkomen of problemen door pesten op te lossen.
 
Route 1: aan de OR wordt een hulpvraag gesteld
In route 1 van de roadmap vindt de ondernemingsraad informatie over wat te doen als pesten gesignaleerd wordt of een collega melding bij de OR doet van pesterijen. De OR is er niet om individuele gevallen en problemen op te lossen, maar kan wel informatie verstrekken en de collega doorverwijzen naar degenen die wel met het probleem aan de gang kunnen. Denk aan de vertrouwenspersoon, het gebruik maken van de klachtenregeling of contact met HR of P&O. 
Maar liefst in de helft van de gevallen blijkt een leidinggevende de pester te zijn. In zo’n geval kan doorverwezen worden naar een hogere leidinggevende. En natuurlijk kan de OR – naast het doorverwijzen – met de bestuurder overleggen over maatregelen om pestgedrag te stoppen en anti-pest maatregelen in te voeren.
 
Route 2: een instemmingsverzoek van de ondernemer
Hoe kan de ondernemingsraad een instemmingsverzoek met maatregelen om pesten aan te pakken van de ondernemer beoordelen? In de risico-inventarisatie en -evaluatie kan daar onderzoek naar gedaan worden, maar meestal leent een medewerkers(tevredenheids)onderzoek (M(T)O) zich daar beter voor. Wordt er voldoende aan preventieve maatregelen gedaan en… als dat pesten zich toch heeft voorgedaan, zijn er dan voldoende maatregelen getroffen in de vorm van een klachtenregeling, gedragscodes of is er een vertrouwenspersoon beschikbaar?
 
Route 3: de OR komt met een initiatiefvoorstel
De ondernemingsraad heeft ook zelf de mogelijkheid om met voorstellen te komen om het pesten aan te pakken. Preventieve maatregelen zullen het altijd beter doen dan de maatregelen achteraf, maar beide zijn nodig om het pesten uit de organisatie en van de werkvloer te krijgen en te houden. De roadmap geeft tips hoe dat voorstel onderbouwd en ingediend kan worden.
 
  • ‘Aanpak pesten Roadmap voor Ondernemingsraden’? Klik hier
  • Hoe kan je pesten herkennen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het pesten in bedrijf of organisatie? Klik hier