Onwettige OR haalt toch succes bij Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam heeft een uitspraak gedaan waarbij een niet legale ondernemingsraad betrokken was. De zittingstermijn van de OR zat er al lang op, maar deze OR is zonder verkiezingen door blijven functioneren. Toch hield de OK rekening met deze OR.
 
De status van de ondernemingsraad is zowel voor de bestuurder als voor de ondernemingsraad volstrekt onduidelijk. Op 8 januari 2016 is de zittingstermijn verlopen, maar de OR is gewoon door blijven functioneren. Het is de vraag of – na afloop van de zittingstermijn – er gezien het aantal werknemers nog wel een nieuwe OR gekozen moest worden. 
Als voor een reeds genomen besluit om de financiële afdeling over te plaatsen naar Polen geen advies wordt gevraagd aan de OR stapt die naar de Ondernemingskamer. De bestuurder vindt dat er al sinds 8-1-2016 geen OR meer is en vindt dan ook dat er geen advies gevraagd hoefde te worden. 
Er wordt eerst een besluit genomen om de afdeling over te plaatsen, daarna wordt de OR om advies gevraagd. De Ok vindt dan ook dat er geen sprake is van een deugdelijke vormgeving van de medezeggenschap; in dit geval van de adviesprocedure. De OR heeft geen invloed kunnen hebben op het besluit, ook al is de formele status van de raad onduidelijk. 
De OK vindt het niet getuigen van een goede vormgeving van de medezeggenschap als de werkgever – pas nadat er verschil van mening ontstaat over een besluit – vindt dat de OR niet bestaat. De OK beschouwt dan ook de OR als ontvankelijke partij in het geschil.
Ook aan de orde kwam de vraag of er wel sprake was van een belangrijk besluit, want alleen die besluiten zijn adviesplichtig. Met de vaststelling dat bij de overplaatsing van de financiële afdeling naar Polen een derde van het personeel betrokken is wordt duidelijk dat het hier om een belangrijk besluit gaat waarvoor aan de ondernemingsraad advies moet worden gevraagd.
De ondernemingsraad wordt in het gelijk gesteld en de voorgenomen verhuizing moet worden teruggedraaid.
 
Commentaar
In dit geval heeft de OK de OR ontvankelijk verklaard, ook al is er sprake van een niet-wettige OR. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de ondernemer deze OR al die tijd ook als OR heeft behandeld, maar daar pas tegen in verweer kwam toen de OR problemen maakte over een reeds genomen besluit waarvoor geen tijdig advies is gevraagd. 
Remedie: zorg ervoor dat de ondernemingsraad een duidelijke en legale status heeft door tijdig correcte verkiezingen te organiseren. Die legale status geldt ook voor individuele OR-leden; die behoren –  conform het OR-reglement – te worden gekozen en niet te worden benoemd. 
 
De uitspraak is niet gepubliceerd.
 
Zelf aan de slag met de formele status van de OR? Klik hier