Nieuw contract met de arbodienst nodig

Als op 1 juli de wijzigingen in de Arbowet en Arbobesluit van kracht worden, dan zal ook het contract met de Arbodienst daarop aangepast moeten worden. Dat hoeft niet direct op die datum in te gaan, want er is een overgangstermijn tot 1 juli 2018 van toepassing. En omdat de ondernemingsraad instemming heeft op het contract met de arbodienst zal elke raad in het komende jaar met een instemmingsverzoek daarvoor te maken krijgen. Wat moet er in het nieuwe contract staan? 
 
Er blijven een aantal wettelijke taken bestaan, waarvoor een werkgever verplicht is om deskundigheid in te huren. Denk daarbij aan de begeleiding van het ziekteverzuim en re-integratie, maar ook de uitvoering van een preventief medisch onderzoek (PMO). In de nieuwe overeenkomst moeten de volgende onderdelen worden toegevoegd: 
  • regeling voor toegang tot de bedrijfsarts, zodat medewerkers zelf in staat worden gesteld om de bedrijfsarts te bezoeken;
  • het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
  • bezoek van de bedrijfsarts aan elke werkplek;
  • klachtenprocedure voor werknemers over de gedrag of dienstverlening door bedrijfsarts of de arbodienst;
  • het kunnen opsporen en het (verplicht) melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts; 
  • het kunnen adviseren door de bedrijfsarts over preventie
  • maatwerkafspraken voor regelingen die verder gaan dan de minimale wettelijke eisen. In zo’n basispluscontract kunnen bijvoorbeeld afspraken worden opgenomen over advisering voor een gezondere leefstijl van werknemers;
  • regeling voor overleg met de or en de preventiemedewerker (indien bij de arbodienst werkzaam is).
 
Instemmingsverzoek noodzakelijk
Voor het afsluiten van een (aangepast) contract met de arbodienst is een instemmingsverzoek aan de OR nodig. Voor alle contracten die na 1-7-2017 worden afgesloten zijn de nieuwe eisen uit de wet direct van toepassing. 
Als dienstverlening voor een vrijgevestigde bedrijfsarts wordt ingekocht, dan is voor dat contract de overeenstemming met de ondernemingsraad nodig. In dat geval moet de OR het eens zijn met dat contract. Als dat niet zo is, dan gaat dat contract niet door en dient een basiscontract met een arbodienst te worden afgesloten. Aandachtspunt voor een contract met een bedrijfsarts zijn de garanties hoe een werknemer een second opinion kan aanvragen als daar aanleiding voor is.
 
  • Een uitgebreide checklist om het contract met de arbodienst te beoordelen downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het contract en contact met de arbodienst? Klik hier