Werkgever moet pesten op werk actief aanpakken

Als een werkneemster bij haar leidinggevende klaagt over roddels en pesten door haar collega’s krijgt ze het advies om die problemen maar zelf op te lossen. De werkneemster stapt naar de kantonrechter om haar ontslag ongedaan te maken.
Een casus voor elke OR om het eigen anti-pestbeleid van de organisatie eens onder de loep te nemen. TNO heeft – speciaal gericht op OR en PVT – een Roadmap gemaakt om het pesten aan te pakken
 
Volgens de roddels van haar collega’s zou de werkneemster onder invloed van drugs zijn en wordt ze daarmee gepest. Het lukt de werkneemster niet om dit gedrag te stoppen. Complicerende factor: de werkneemster is vervolgens – om een andere reden – gedurende een periode van bijna twee jaar ziek, maar als ze hersteld is wil de werkgever haar niet meer tot het werk toelaten en start een procedure bij het UWV. Dat is voor de werkgever dan ook aanleiding om bij haar terugkeer na haar ziekte niet toe te laten tot haar eigen functie, omdat er niets veranderd zou zijn. Volgens de werkgever heeft de werknemer deze situatie aan haarzelf te wijten.
 
 
Volgens de kantonrechter had de werkgever haar na haar ziekte moeten toelaten tot haar werkzaamheden. De door de werkgever aangevoerde redenen om dat niet te willen worden door de kantonrechter niet overgenomen. Die geeft juist de werkgever de schuld van de ontstane situatie. De werkgever hoort maatregelen te treffen om het pesten tegen te gaan en – als dat toch optreed – zelf actie te ondernemen. De werkgever had in dit geval actie moeten ondernemen om de terugkeer van de werkneemster mogelijk te maken. Omdat de werkneemster zelf de inschatting maakt dat herstel van de verhoudingen mogelijk is, moet de werkneemster weer toegelaten worden tot haar werk. Dat het de rechter menens is wordt duidelijk uit de opgelegde dwangsom van € 500 per dagdeel dat de werkneemster niet aan het werk mag.
 
De OR en pesten
Het tegengaan van pesten vormt – als het goed is- een onderdeel van de maatregelen die bedrijf of organisatie op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting heeft. Daar hoort – ook volgens de kantonrechter – een actieve rol van de werkgever bij als pestgedrag geconstateerd is. Beter is om het pesten actief te voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. 
Bespreek in de OR welke maatregelen zijn vastgesteld om pesten tegen te gaan en pestgedrag aan te pakken. Zijn die voldoende? Doet de werkgever voldoende om gedrag en gevolgen aan te pakken?
Het instellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van tegen gaan van pesten behoeft de instemming van de ondernemingsraad. De psychosociale arbeidsbelasting maakt onderdeel uit van de regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27, 1e lid, onderdeel d). 
 
Onderzoeksinstituut TNO heeft een Roadmap Aanpak Pesten ontwikkeld. Daarin worden drie routes uitgewerkt die de OR kan volgen om tot een goede aanpak van het pesten te komen. De routes bestrijken de hulpvraag van een werknemer (of een collega) aan de OR zelf, hoe met een instemmingsverzoek om te gaan of als OR zelf een initiatiefvoorstel in te dienen om het pesten aan te pakken.
 
  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de Roadmap? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een anti-pestregeling? Klik hier