Verbetering Wet normering topinkomens in de maak

Nog altijd is er ruimte om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontduiken. Door het indienen van een evaluatiewet bij de Tweede Kamer moet dat tot het verleden gaan behoren en zal de wet doelmatiger worden. 
 
De WNT stelt sinds 1-1-2013 wettelijke regels die bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties in de (semi)publieke sector moeten tegengaan. Voor bestuurder ligt  inkomensnorm in 2017 op € 181.000 per jaar. Onlangs is de wet geëvalueerd en de opgedane inzichten zijn in het wetsvoorstel verwerkt.
Zo wordt er geschrapt in de administratieve verplichtingen om de beloningen te verantwoorden bij de overheid. De digitale meldplicht wordt toegesneden op de sector en kleine semipublieke organisaties worden volledig vrijgesteld van de administratieve verplichtingen
Ook wordt vastgelegd dat bestuurders die werkzaam zijn bij verschillende organisaties in het totaal niet meer mogen verdienen dan de WNT-norm. Ook blijft zijn inkomen nog vier jaar onder de WNT vallen, zodat een constructie waarin hij niet langer topfunctionaris is (maar nog wel als zodanig beloond wordt) niet langer mogelijk is. 
Het zal nog even duren voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt, het voorstel wordt nu eerst voor advies naar de Raad van State gestuurd.
 
  • Zelf de Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) lezen? Klik hier
  • Aan de slag met de topinkomens in de semipublieke sector? Klik hier