OR blokkeert sluiting vestiging bij Ondernemingskamer

Er wordt in een laat stadium een voorgenomen besluit om een complete afdeling van een internationaal concern te sluiten aan de ondernemingsraad kenbaar gemaakt. De ondernemingsraad vindt uiteindelijk dat de procedure voor dit besluit niet op een juiste manier is gevolgd en stapt naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. 
 
Duidelijk wordt in de behandeling door de OK dat het besluit tot sluiting van de afdeling door het internationale concern genomen is. Dat is dan ook de reden dat in een artikel 24-overleg op geen enkele manier is aangekondigd dat dit besluit in aantocht was. 
De OK oordeelt dat – ook al wordt beleid en het besluit op internationaal niveau vastgesteld – op de Nederlandse bestuurder de verplichting rust de besluitvorming en medezeggenschap daartoe zorgvuldig vorm te geven opdat het advies van de OR daadwerkelijk van invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het had eerder aan de OR moeten worden voorgelegd en niet op het moment dan het al een vastgestelde businesscase was, bijvoorbeeld door het te agenderen tijdens het artikel 24-overleg. Als – na het advies van de OR – uit het definitieve besluit van de bestuurder blijkt dat het definitieve besluit feitelijk al eerder op internationaal niveau is genomen komt de OK tot de volgende conclusie: ‘De ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit tot sluiting van een van de afdelingen’. Het besluit moet worden teruggedraaid en moet de bestuurder zich ook onthouden van voorbereidingshandelingen daartoe.
 
Commentaar
De bestuurder is en blijft verantwoordelijk voor een juiste medezeggenschapsprocedure. Dat begint met tijdige aankondiging in het artikel 24-overleg. Dat is immers bedoeld om een vooruitblik te werpen op organisatieontwikkelingen én afspraken te maken met de ondernemingsraad over het adviestraject en de wijze waarop de OR daarbij betrokken kan zijn.
 
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Zelf als OR aan de slag met een adviestraject of artikel 24-overleg? Klik hier