Gemiddelde ontslagvergoeding is bijna de helft lager

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is de gemiddelde ontslagvergoeding met bijna de helft is gedaald. Gemiddeld 43 procent, aldus zijn derde rapportage over de voortgang van de WWZ van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. 
 
Kantonrechters kennen ook – als daar aanleiding voor is – billijke vergoedingen toe bij ontslag. Dat gebeurt in 6 procent van de gevallen. Die komen bovenop de transitievergoeding. Van een billijke vergoeding is sprake als een werkgever steken heeft laten vallen ten opzichte van zijn werknemer. Denk aan laakbaar gedrag van de werkgever, het niet nakomen van verplichtingen, discriminatie of als ontslag wordt aangezegd om bewust een onwerkbare situatie te creëren en op die manier juist het ontslag voor elkaar te krijgen. 
De transitievergoedingen liggen beduidend lager dan wat vroeger via de kantonrechtersformule werd toegekend. Via de ontslagapp (Apple) van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) is eenvoudig te berekenen hoe hoog een transitievergoeding uitpakt en hoe de berekening volgens de kantonrechtersformule zou uitpakken. 
Eén van de doelen van het Sociaal Akkoord was het verlagen van de ontslagkosten en dat doel lijkt met deze cijfers gehaald.
 
Voor de ondernemingsraad zijn deze cijfers van belang. Zeker als er sociale plannen opgesteld moeten worden omdat er collectief ontslag dreigt voor personeel. Vakbonden proberen – zeker in de gevallen waarin de ondernemer over de middelen beschikt – betere vergoedingen af te spreken dan een ‘kale’ transitievergoeding. Een hogere vergoeding afdwingen als het bedrijf in economisch slecht weer zit ligt niet voor de hand, maar dat ligt anders als ontslag uitsluitend wordt veroorzaakt door de wens om de winst te optimaliseren. 
 
  • Zelf de voortgangsbrief lezen? Klik hier
  • Zelf de gratis ontslagapp voor Apple van VAAN downloaden? Klik hier
  • Zelf aan de slag met de voorwaarden voor ontslag? Klik hier