Corporate Governance Code herzien

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. In de Code is vastgelegd hoe – in beursgenoteerde bedrijven – de verhoudingen tussen bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders is geregeld en gaat vooral over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. En de ondernemingsraad/medezeggenschap in deze bedrijven heeft natuurlijk ook met deze Code te maken. 
 
De herziene Code is tot stand gekomen op verzoek VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van waardecreatie op de lange termijn – oftewel winstgevend ondernemen met een lange termijnvisie – en de introductie van (bedrijfs)cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Daarnaast is de Code op een reeks andere punten geactualiseerd.
Als het kabinet in 2017 de herziene Code in de wet vastlegt moeten de Nederlandse beursvennootschappen in 2018 rapporteren volgens de richtlijnen uit de herziene Code over het boekjaar 2017. De code vindt zijn oorsprong in het werk door de commissie Tabaksblat uit 2003 en is in 2008 geactualiseerd door de commissie Frijns. Nu is de code uit 2008 opnieuw herzien. 
 
Corporate governance en medezeggenschap
Ondernemingsraden in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben ook met de governance code te maken. Als organisaties – gedurende drie jaren – aan de voorwaarden voor de structuurregeling voldoen is er ook invloed op de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) door het versterkt aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad bij benoemingen van RvC-leden. Daarbij moet – van de wet – wel rekening gehouden worden met een evenwichtige verdeling van de posten tussen mannen en vrouwen. Van een structuurregeling is sprake als aan drie voorwaarden wordt voldaan:
  1. Een geplaatst kapitaal met reserves van ten minste 16 miljoen euro;
  2. De rechtspersoon heeft een ondernemingsraad ingesteld;
  3. Bij de rechtspersoon en haar dochtermaatschappijen werken tezamen en in de regel ten minste 100 personen in Nederland. 
In het voorjaar van 2016 bracht de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER een handreiking uit om de relatie tussen RvC en OR op te bouwen en te verbeteren.
Voor de zorgsector is een eigen code ontwikkeld: http://www.governancecodezorg.nl/. Ook die code is onlangs geactualiseerd.
 
  • Zelf de nieuwe code downloaden? Klik hier
  • Meer lezen over de wijzigingen in de Code? Klik hier
  • Zelf de Governance Code voor de Zorg downloaden? Klik hier
  • De handreiking ‘Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR’ lezen? Klik hier
  • Zelf met de OR en Governance aan de slag? Klik hier